Phương thức hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản

PV.

Ngày 23/1/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg Quy định về phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; Trong đó quy định rõ chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư.

 Chính phủ ký ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg Quy định về phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản. Nguồn: Internet
Chính phủ ký ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg Quy định về phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản. Nguồn: Internet

Cụ thể, về phương thức hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản có trách nhiệm nộp chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả cho Nhà nước theo phương thức thanh toán một lần vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước của đơn vị xác định chi phí hoàn trả trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với trường hợp mỏ được cấp giấy phép khai thác sau ngày 10/3/2018.

Theo Quy định, với trường hợp sau khi Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp nếu có sự thay đổi về diện tích để cấp phép khai thác thì quyết định phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả sẽ được điều chỉnh theo diện tích thực tế được cấp phép.

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã được cấp phép khai thác trước ngày 10/3/2018 nhưng chưa thực hiện quy định về hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư, có trách nhiệm nộp chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả cho Nhà nước theo phương thức thanh toán một lần vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước của đơn vị.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải xác định chi phí hoàn trả chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt đối với trường hợp mỏ đã được cấp giấy phép khai thác trước ngày 10/3/2018.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/3/2018, đồng thời quy định chi tiết Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về phương pháp xác định chi phí khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư; Phương thức hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; Quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư.