Quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí

PV.

Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016, Chính phủ chỉ đạo: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai tái cơ cấu ngân sách và bảo đảm an toàn bền vững nợ công theo nghị quyết của Bộ Chính trị; quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

Quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.
Quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị quyết nêu rõ, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2016, làm tiền đề thực hiện kế hoạch năm 2017, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết tâm hành động, năng động, sáng tạo, chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực xã hội,hội...

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai tái cơ cấu ngân sách và bảo đảm an toàn bền vững nợ công theo nghị quyết của Bộ Chính trị; quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.  

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhất là cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước và không để thất thoát tài sản Nhà nước.