Thông tư số 85/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí NSNN cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế


Ngày 13/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế phối hợp trong việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 85/2018/TT-BTC.