Thông tư 05/2017/TT-BTC:

Quản lý phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính


Ngày 16/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Thông tư, người bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cưỡng chế quyết định xử phạt hành chính và có trách nhiệm nộp chi phí cưỡng chế cho cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế. Trường hợp không tự nguyện nộp chi phí thì tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế để thu hồi chi phí cưỡng chế.

Cũng theo Thông tư, chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức của cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế, công an, dân quân, chính quyền địa phương trực tiếp tham gia cưỡng chế mức 100 nghìn đồng/ngày/người.

Chi phí cưỡng chế khác như chi thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở, chi thuê giữ, chi định giá, bán đấu giá tài sản và chi thực tế khác thì căn cứ vào hợp đồng, biên bản bàn giao tài sản kê biên, hóa đơn, chứng từ chi tiêu phù hợp với giá thị trường và được người ra quyết định cưỡng chế phê duyệt.

Thông tư quy định trước khi cưỡng chế, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế phải trình dự trù chi phí cưỡng chế cho người ra quyết định cưỡng chế phê duyệt.

Dự trù chi phí cưỡng chế đã duyệt phải được gửi cho đối tượng bị cưỡng chế để nộp chi phí cưỡng chế.

Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế không tự nguyện nộp, chưa thu được chi phí cưỡng chế thì cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế tạm ứng chi phí cưỡng chế.

Khi kết thúc việc thi hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế trình quyết toán chi phí cưỡng chế cho người ra quyết định cưỡng chế phê duyệt; rồi gửi quyết toán cho đối tượng bị cưỡng chế.

Trường hợp đã tạm ứng chi phí cưỡng chế thì cơ quan thi hành cưỡng chế thông báo bằng văn bản về quyết toán chi phí cưỡng chế đã duyệt gửi người bị cưỡng chế để nộp chi phí cưỡng chế. Người bị cưỡng chế phải nộp chi phí cưỡng chế trong vòng 10 ngày từ khi nhận được thông báo.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/03/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 05/2017/TT-BTC.