Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mô hình điểm năng cao năng suất chất lượng, chuyển đổi số

Hiền Nguyễn

Thực hiện Kế hoạch số 243 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh năm 2022, trong năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Ninh sẽ tham mưu và nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng làm cơ sở giúp các doanh nghiệp mới tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo dự kiến, trong năm 2022, Quảng Ninh sẽ thực hiện 11 mô hình điểm năng cao năng suất chất lượng. Hiện các doanh nghiệp vẫn đang duy trì và nỗ lực áp dụng các hệ thống và công cụ quản lý nhằm vươn tầm sản xuất kinh doanh đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh sẽ tập trung vào hỗ trợ khối nhóm doanh nghiệp chế biến chế tạo; các bệnh viện và các doanh nghiệp KH&CN. Việc hỗ trợ tập trung vào các nội dung chính: đào tạo chuyên gia; hỗ trợ bằng các công cụ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó tập trung vào các giải pháp để tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Triển khai kế hoạch này, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với vai trò chủ trì thực hiện đã thành lập đoàn khảo sát tại chỗ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện để tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về năng suất chất lượng và chuyển đổi số năm 2022.

Các nội dung khảo sát là việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng hiện có hoặc nhu cầu áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong thời gian tới tại các tổ chức, doanh nghiệp…

Trong số các doanh nghiệp được khảo sát điều kiện để tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm có một số doanh nghiệp nổi bật như CTCP Chế tạo máy (Vinacomin), CTCP Gạch ngói Đất Việt, CTCP giống cây trồng Quảng Ninh; CTCP Công nghiệp ô tô (VMIC)...

Qua khảo sát tại CTCP Chế tạo máy (Vinacomin) cho thấy, từ năm 2004 Công ty đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, hiện nay theo phiên bản mới nhất ISO 9001:2015. Nhờ đó, nhiều sản phẩm của Công ty đã đạt giải chất lượng trong nước và quốc tế.

Trong khi đó, CTCP Công nghiệp ô tô (VMIC)... cũng là doanh nghiệp sớm xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá cao.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chính là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa góp phần phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh.

Trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu của Tỉnh là nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc CMCN 4.0 cho các doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng gắn với những đòi hỏi mới của cuộc CMCN 4.0; có ít nhất 10 doanh nghiệp đã xây dựng mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng; xây dựng, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số TFP của tỉnh và của các doanh nghiệp để có các giải pháp nâng cao chỉ số TFP của Tỉnh.

Giai đoạn đến năm 2030, số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%; có ít nhất 20 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.