Quy chế giám sát tài chính đặc biệt đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

PV.

Ngày 5/3/2017, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 48/2017/TT-BQP về quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quốc phòng. Thông tư quy định rõ các doanh nghiệp có các dấu hiệu mất an toàn tài chính sẽ được giám sát đặc biệt.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều 15, Thông tư 48/2017/TT-BQP quy định các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp (DN). Theo đó, đối với DN đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, dấu hiệu mất an toàn tài chính là có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch, các dấu hiệu gồm: (i) Có số lỗ phát sinh trong năm báo cáo từ 30% vốn đầu tư của chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu; (ii) Có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN và quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu (nếu có); (iii) Có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5.

Bên cạnh đó, Thông tư 48/2017/TT-BQP cũng nêu rõ các dấu hiệu khác cơ quan đại diện chủ sở hữu cần kết hợp xem xét khi xác định dấu hiệu mất an toàn tài chính của DN. Cụ thể, đối với DN đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, các dấu hiệu gồm có số lỗ thực tế lớn hơn số lỗ kế hoạch trong 2 năm liền;

Đối với DN sau giai đoạn lỗ kế hoạch, các dấu hiệu gồm: (i) Lỗ hai năm liên tiếp trở lên; (ii) Doanh thu thuần hoặc lợi nhuận gộp giảm liên tiếp 2 năm trở lên; (iii) Có hệ số tín nhiệm thấp theo xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín dụng; (iv) Không tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính, hoặc có ý kiến không chấp nhận, ý kiến từ chối trong Báo cáo kiểm toán, hoặc có ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán trong 2 năm liền về cùng một vấn đề có ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Thông tư 48/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/4/2017, áp dụng cho năm tài chính 2016 trở đi.