Quyết định số 951/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ các vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước


Ngày 19/06/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 951/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1959/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước.

Quyết định bổ sung Khoản 9a. Điều 8 như sau:
“9a. Thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Là đầu mối tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước;

- Chủ trì, phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo quy định của pháp luật.”

Bãi bỏ quy định tại Khoản 6 Điều 1.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 951/QĐ-BTC.