Quy định mới đối với thủ tục hải quan nhập khẩu hóa chất

Nghi Thu

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 619/TCHQ-GSQL gửi các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hoạt động nhập khẩu hóa chất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương quy định về khai báo hóa chất, Tổng cục Hải quan đã nhận được kiến nghị của doanh nghiệp và một số Cục Hải quan địa phương liên quan đến thời điểm nộp giấy xác nhận khai báo hóa chất khi làm thủ tục hải quan.

Về việc này, Tổng cục Hải quan đã kiến nghị với Bộ Công thương sớm xem xét giải quyết vướng mắc nêu trên. Ngày 16/11/2012, trên cơ sở ý kiến kiến nghị của Doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2012, Tổng cục đã ban hành công văn số 6441/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong đó có hướng dẫn " Đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất chưa xuất trình được Giấy xác nhận khai báo hóa chất, Tổng cục Hải quan đồng ý để Doanh nghiệp được đưa hàng về bảo quản với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về giám sát hải quan trong khi chờ Bộ Công thương (Cục Hóa chất) cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất. Cơ quan Hải quan sẽ làm thủ tục thông quan cho lô hàng sau khi Doanh nghiệp xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất."

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công văn số 6441/TCHQ-GSQL dẫn trên, Cục Hải quan địa phương phản ánh một số vướng mắc như trường hợp doanh nghiệp đưa hàng về tạm bảo quản mà sau đó không được Bộ Công thương cấp giấy xác nhận hóa chất hay doanh nghiệp mang hàng hóa đi tiêu thụ khi chưa hoàn thành thủ tục thông quan...thì sẽ xử lý như thế nào, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đến đâu...Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất thì khi làm thủ tục nhập khẩu hóa chất doanh nghiệp phải xuất trình 01 bản chính Giấy xác nhận khai báo hóa chất do Bộ Công thương cấp.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh liên quan đến Giấy xác nhận khai báo hóa chất, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Công thương (Cục Hóa chất) để được xem xét, giải quyết.

Công văn này thay thế công văn số 6441/TCHQ-GSQL ngày 16/11/2012  của Tổng cục Hải quan.