Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng

Theo muasamcong.vn

Bảo lãnh ngân hàng là một trong những biện pháp bảo đảm dự thầu bắt buộc để nâng cao trách nhiệm của nhà thầu và nhà đầu tư khi tham dự thầu và thực hiện hợp đồng. Để hướng dẫn về bảo lãnh ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNN). Thông tư này thay thế cho Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012.

Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng. Nguồn: internet
Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng. Nguồn: internet

Quy định mới này không chỉ là đáng lưu ý đối với các TCTD, CNNHNN được thành lập theo pháp luật Việt Nam (bên bảo lãnh), mà còn quan trọng đối với các nhà đầu tư, nhà thầu khi tham dự thầu và kể cả chủ đầu tư, bên mời thầu khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Theo NHNN, mục đích của việc ban hành Thông tư này là nhằm tạo khung pháp lý mới vừa bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; đồng thời khắc phục tối đa những vấn đề còn bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả, an toàn, thông suốt trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng của TCTD, CNNHNN.

Thông tư số 07/2015/TT-NHNN đã bỏ một số nội dung cũ không còn phù hợp như: phải có chấp thuận của NHNN khi chuyển nhượng bảo lãnh; quy định các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh bắt buộc phải lập bằng tiếng Việt; quy định tính số dư các cam kết phát hành theo hình thức tín dụng chứng từ vào số dư bảo lãnh; các trường hợp được loại trừ khỏi giới hạn cấp tín dụng; quy định về việc phải có đủ 3 chữ ký trên các văn bản thỏa thuận cấp bảo lãnh và cam kết bảo lãnh.

Để phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 quy định phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế của CNNHNN, NHNN đã sửa đổi theo hướng không cho phép CNNHNN được bảo lãnh bằng ngoại tệ cho khách hàng hoạt động kinh doanh tại nước ngoài, trừ trường hợp khách hàng là bên bảo lãnh và bên bảo lãnh đối ứng là tổ chức tín dụng ở nước ngoài nhưng bên được bảo lãnh hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Về thẩm quyền ký bảo lãnh, để tránh trường hợp phát hành bảo lãnh giả mạo hoặc không đúng thẩm quyền, Thông tư số 07/2015/TT-NHNN đã bổ sung quy định về việc TCTD, CNNHNN phải đưa nội dung về cách thức để kiểm tra tính xác thực của cam kết bảo lãnh tại cam kết bảo lãnh.

Về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định trường hợp trả thay bằng ngoại tệ, TCTD, CNNHNN hạch toán và thực hiện thu nợ cho vay bắt buộc bằng loại ngoại tệ đã trả.