Quy định mới về chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

PV.

Ngày 13/06/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2017/NĐ-TTg quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Nghị định áp dụng với các đối tượng là các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định quy định cụ thể về nội dung chi cho Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm:

Thứ nhất, chi chế độ bồi dưỡng hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 3.900.000 đồng; Ủy viên Hội đồng 3.250.000 đồng.
Thứ hai, chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Thứ ba, chi chế độ công tác phí đối với các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi đi giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo phân công của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo phân công của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Kinh phí thực hiện các nội dung nêu trên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm từ nguồn chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được giao hằng năm theo quy định của pháp luật.

Nghị định 72/2017/NĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2017. Đồng thời, Nghị định bãi bỏ quy định: “Thành viên Hội đồng quản lý được hưởng chế độ thù lao do Thủ tướng Chính phủ quy định” tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.