Quy định mới về hoạt động thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức nước ngoài

Hải An

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử đã quy định rõ về hoạt động thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức nước ngoài.

Thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định
Thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định

Theo Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có một trong các hình thức hoạt động sau: Website TMĐT dưới tên miền Việt Nam; Website TMĐT có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt; Website TMĐT có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm.

Thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam thực hiện đăng ký hoạt động TMĐT theo quy định tại Nghị định này và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền của mình tại Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua TMĐT thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.

Lượt giao dịch từ Việt Nam được căn cứ từ các nguồn sau: Thương nhân, tổ chức tự nguyện báo cáo theo quy định của Nghị định này; Theo số liệu chính thức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam gồm: cơ quan hải quan; cơ quan quản lý nhà nước về Internet; cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng, thuế; Theo các báo cáo, thông tin sẵn có, công khai mà cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chứng minh được tính xác thực.

Thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn các giao dịch hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam; Thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam; Thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Nghị định này.

Bên cạnh đó, Nghị định số 85/2021/NĐ-CP cũng nêu rõ thương nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động bán hàng hóa theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch TMĐT Việt Nam.

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT Việt Nam có trách nhiệm xác thực danh tính của thương nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch TMĐT đó.

Đồng thời, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT Việt Nam lựa chọn thực hiện một trong các trách nhiệm sau: Yêu cầu thương nhân thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Tổ chức việc thực hiện hoạt động nhập khẩu theo ủy thác của người mua đối với hàng hóa do thương nhân, tổ chức nước ngoài giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT; Yêu cầu thương nhân, tổ chức nước ngoài chỉ định đại lý thương mại của mình tại Việt Nam.