Quy định mức chi cho các hoạt động bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thùy Linh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước.

Thông tư số 42/2023/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước.
Thông tư số 42/2023/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước.

Thông tư số 42/2023/TT-BTC quy định nội dung chi, mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý để thực hiện chủ trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ quan; tổ chức; đơn vị; cá nhân được giao quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ quy định tại Thông tư này phải thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền quy định; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, quy định tại Thông tư này và quy định về quản lý tài chính của cơ quan Đảng (nếu có); không sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực cho các nội dung chi đã và đang được ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng...

Tại Thông tư này, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về mức chi công tác phí, sinh hoạt phí tại nước ngoài. Đối với bồi dưỡng ngắn hạn trực tiếp ở nước ngoài và các đoàn nghiệp vụ đi công tác nước ngoài theo kế hoạch do Ban Chỉ đạo phê duyệt thì mức chi công tác phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC. Đối với bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài và bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài thì mức chi sinh hoạt phí thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong một số trường hợp, để phù hợp với tình hình thực tế, mức sinh hoạt phí được thực hiện theo quyết định của lãnh đạo Ban Chỉ đạo, nhưng không vượt quá mức chi công tác phí theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC và thực hiện trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao.

Lệ phí sân bay trong và ngoài nước; chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại được cấp một lần theo mức khoán quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC...

Về chi công tác phí trong nước đối với bồi dưỡng ngắn hạn trực tuyến tập trung trong nước, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ trong thời gian học tập trung trong nước và các đoàn nghiệp vụ đi công tác trong nước theo kế hoạch do Ban Chỉ đạo phê duyệt, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Mức chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung trong nước tối đa không vượt quá mức chi hiện hành quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Liên quan đến chi thù lao giảng viên, báo cáo viên; chi thù lao hướng dẫn thảo luận đối với hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước, Thông tư số 42/2023/TT-BTC nêu rõ, mức chi tối đa 08 triệu đồng/buổi áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; mức chi tối đa 05 triệu đồng/buổi áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng; Bí thư tỉnh ủy hoặc nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng; Bí thư tỉnh ủy và các chức danh tương đương; mức chi tối đa 03 triệu đồng/buổi áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên còn lại; mức chi thù lao hướng dẫn thảo luận tối đa 03 triệu đồng/buổi...

Ngoài ra, tại Thông tư số 42/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính còn quy định cụ thể việc lập dự toán ngân sách nhà nước; phân bổ, chấp hành dự toán; quyết toán...