Thông tư số 208/2015/TT-BTC:

Quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn


Ngày 28/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 208/2015/TT-BTC quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

Thông tư này quy định hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong việc tư vấn mức thuế của hộ, gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây được gọi tắt là hộ kinh doanh) trên địa bàn. Hộ kinh doanh được lựa chọn làm đại diện tham gia trong thành phần Hội đồng tư vấn thuế theo quy định...

Mời xem nội dung cụ thể: thong_tu_so_208-2015-tt-btc_CFTZ.doc