Thông tư số 206/2015/TT-BTC

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ngày 24/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 206/2015/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Theo đó, cơ chế tài chính tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2016 tại các Bộ, cơ quan Trung ương được thực hiện trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, cân đối sắp xếp các nhiệm vụ chi thực hiện phân bổ dự toán đến tận đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo các đơn vị này được cân đối đủ nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2016, ngân sách trung ương không bổ sung ngoài dự toán cho các Bộ, cơ quan Trung ương để thực hiện nhiệm vụ này...

Mời xem nội dung cụ thể: thong_tu_206-2015-tt-btc_NNHO.pdf