Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Theo Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 176 (2/2017)

Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Chính phủ về ngân sách nhà nước (NSNN), ngày 23/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017 (Thông tư 326).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thông tư 326 sẽ góp phần đảm bảo việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017 theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015; thúc đẩy việc sử dụng nguồn vốn NSNN tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 và các chính sách, chế độ mới.

Thông tư 326 quy định về các nội dung như: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2017; thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2017; tổ chức quản lý, điều hành NSNN. Cụ thể như sau:

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN

Thông tư 326 quy định việc phân cấp nguồn thu giữa ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP) được thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ nguồn thu được phân cấp theo quy định, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NSTW và NSĐP không vượt quá tỷ lệ do Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời kỳ ổn định NSĐP là 4 năm, từ năm 2017 đến năm 2020. Trong suốt thời kỳ này, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa NSTW và NSĐP được giữ ổn định. Trường hợp đặc biệt phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách làm tăng thu NSĐP lớn thì số tăng thu phải nộp về ngân sách cấp trên.

Từ năm 2017, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là khoản thu cân đối NSĐP và toàn bộ nguồn thu này được sử dụng cho đầu tư phát triển, ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế (tối thiểu 5060% dự toán thu); bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (tối thiểu 10%). Số còn lại (nếu có) được bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP.

Phân bổ và giao dự toán NSNN

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh triển khai giao nhiệm vụ thu NSNN năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách được giao; đồng thời, giao nhiệm vụ thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật cho các đơn vị trực thuộc (nếu có).

Thông tư cũng quy định cụ thể việc phân bổ giao dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu; phân bổ và giao dự toán kinh phí ủy quyền, chi từ nguồn vốn vay, viện trợ của nước ngoài. Trong đó:

Đối với chi đầu tư phát triển nguồn NSNN, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bố trí vốn cho các dự án thuộc danh mục dự kiến bố trí trong trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 – 2020 đã có đầy đủ quyết định đầu tư, ưu tiên các chương trình, dự án quốc gia quan trọng, các công trình cấp thiết dở dang; vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2014 chưa bố trí nguồn để thanh toán;

Đối với chi thường xuyên, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ, giao dự toán phải đảm bảo khớp đúng dự toán được giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi; phân bổ dự toán chi phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2017

Kể từ ngày 01/7/2017, theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về dự toán NSNN năm 2017, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/ tháng. Để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017, Thông tư quy định rõ:

Đối với các bộ, cơ quan trung ương: Trong phạm vi dự toán được giao, sắp xếp nhiệm vụ chi và phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp để cân đối nguồn thực hiện, NSTW không bổ sung ngoài dự toán;

Đối với các địa phương: UBND cấp tỉnh khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2017 theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao.

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 bao gồm: 50% tăng thu NSĐP năm 2016 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao; một phần số thu được để lại theo chế độ năm 2017 phải trích để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định; nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2016 trở về trước chưa sử dụng chuyển sang. NSTW chỉ hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho các địa phương ngân sách khó khăn sau khi đã cân đối nguồn mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định;

Bên cạnh các nội dung trên, Thông tư 326 còn quy định về tổ chức quản lý thu ngân sách; tổ chức điều hành dự toán chi NSNN; thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí; điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách; chi chuyển nguồn sang năm sau; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong quản lý điều hành ngân sách; thực hiện công khai tài chính, ngân sách.

Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong việc tổ chức, quản lý quỹ NSNN

Nhập dự toán vào hệ thống TABMIS: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành NSNN và Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống TABMIS.

Trả lương qua tài khoản: Kho bạc Nhà nước (KBNN) phối hợp chặt chẽ với NHNN và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thực hiện nghiêm túc việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN theo Chỉ thị số 20/2007/ CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Cấp phát, thanh toán kinh phí: Việc rút dự toán của các đơn vị tại KBNN thực hiện theo quy định riêng của Bộ Tài chính. Đối với các nhiệm vụ chi được thực hiện cấp bằng hình thức Lệnh chi tiền, KBNN có trách nhiệm thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của Lệnh chi tiền; căn cứ nội dung trên Lệnh chi tiền, thực hiện xuất quỹ ngân sách, chuyển tiền vào tài khoản hoặc cấp tiền mặt theo chế độ quy định để chi trả, thanh toán cho tổ chức, cá nhân được hưởng ngân sách trong phạm vi thời gian chế độ quy định.

Trường hợp các chứng từ không đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp hoặc không đúng các nhiệm vụ chi theo quy định thì chậm nhất 01 ngày (kể từ ngày nhận được chứng từ) phải có thông báo cho cơ quan Tài chính biết để xử lý.

Đối với trường hợp NSĐP đã được ứng trước dự toán bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư ngân sách từ NSTW, cần phải thu hồi trong dự toán bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP năm 2017, theo thông báo của Bộ Tài chính, KBNN trừ số ứng trước vào dự toán đầu năm đã giao cho địa phương. Đối với số ứng trước theo hình thức Lệnh chi tiền, việc thu hồi số ứng trước cũng được thực hiện bằng hình thức Lệnh chi tiền từ NSTW.

Đối với số ứng trước theo hình thức rút dự toán thì KBNN nơi giao dịch thực hiện điều chỉnh hạch toán từ ứng trước sang thực chi NSTW và thực thu NSĐP cấp bổ sung từ NSTW. Trường hợp trong năm ngân sách cấp trên ứng trước dự toán bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư năm sau cho ngân sách cấp dưới, khi rút dự toán ứng trước phải hạch toán thu, chi vào ngân sách năm sau theo quy định.

Đối với các trường hợp đơn vị không phân bổ dự toán để hoàn trả các khoản đã được tạm ứng, các khoản phải thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, căn cứ thông báo của cơ quan tài chính, KBNN cùng cấp tạm thời chưa cấp kinh phí cho đến khi nhận được bản phân bổ theo đúng quy định.

Báo cáo về kết quả rút dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu

Định kỳ hằng tháng, chậm nhất vào ngày 15 của tháng sau, KBNN (đối với NSTW) và KBNN tỉnh, huyện (đối với NSĐP) thực hiện tổng hợp, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp về kết quả rút dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong tháng trước theo quy định hiện hành.

Trường hợp phát hiện các địa phương rút dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu không đúng quy định, KBNN địa phương có văn bản thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp biết, đồng thời tạm dừng rút dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu không đúng quy định.

Năm 2017 được dự báo là năm kinh tế vĩ mô Việt Nam có nhiều triển vọng tăng trưởng tích cực; theo đó, công tác thu NSNN và huy động vốn sẽ có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, đây cũng là năm đầu tiên một loạt các cơ chế, chính sách mới được ban hành có hiệu lực thi hành.

Trước tình hình trên, Thông tư 326 được ban hành góp phần đảm bảo việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017 theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015; thúc đẩy việc sử dụng nguồn vốn NSNN tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 và các chính sách, chế độ mới. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.