Rà soát, sửa đổi quy định để ngăn chặn hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng hóa đơn

Thùy Linh

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xác định, xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo và công chức liên quan trong công tác quản lý và sử dụng hóa đơn.

Thời gian gần đây, các vụ việc vi phạm trong quản lý và sử dụng hóa đơn của người nộp thuế phát hiện ngày càng nhiều.
Thời gian gần đây, các vụ việc vi phạm trong quản lý và sử dụng hóa đơn của người nộp thuế phát hiện ngày càng nhiều.

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian gần đây, các vụ việc vi phạm trong quản lý và sử dụng hóa đơn của người nộp thuế phát hiện ngày càng nhiều. Hành vi vi phạm ngoài việc cố ý vi phạm của người nộp thuế, còn có nguyên nhân chủ quan từ công tác quản lý của cơ quan thuế có lúc, có nơi còn chưa đồng bộ, chưa quyết liệt, chưa sát sao, thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu tinh thần trách nhiệm…

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn; quy định về trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của công chức trong thực hiện nhiệm vụ; việc xử lý trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm đã được ban hành đầy đủ.

Để tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý và sử dụng hóa đơn; xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi xảy ra vụ việc vi phạm về quản lý và sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế yêu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thuế doanh nghiệp lớn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật, các quy định, chỉ đạo của Ngành trong công tác quản lý và sử dụng hóa đơn; các quy định về quản lý rủi ro, đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý hóa đơn.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, quán triệt các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu theo Luật cán bộ, công chức và của công chức được phân công quản lý trực tiếp người nộp thuế, công chức được phân công nhiệm vụ quản lý rủi ro của đơn vị trong việc quản lý, giám sát người nộp thuế chấp hành quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị triển khai việc phân công các nhiệm vụ quản lý người nộp thuế đến từng công chức theo nguyên tắc mỗi người nộp thuế chỉ do 1 công chức phụ trách và chịu trách nhiệm chính về nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của bộ phận, công chức thực hiện quản lý rủi ro của đơn vị, quy trình, thủ tục phối hợp giữa các bộ phận để kịp thời cảnh báo rủi ro đến các bộ phận trực tiếp quản lý, làm cơ sở phân định rõ trách nhiệm khi xảy ra vụ việc vi phạm.

Các đơn vị cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý rủi ro trong quản lý hóa đơn, tăng cường rà soát tình hình sử dụng hóa đơn của người nộp thuế theo các quy trình quản lý hóa đơn điện tử, quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, áp dụng quy trình quản lý rủi ro để đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ phân tích rủi ro, đánh giá, phân loại hồ sơ khai thuế,..., đặc biệt là các nội dung liên quan đến quản lý hóa đơn; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn để khắc phục các sơ hở, thiếu sót, tồn tại trong quy trình, thủ tục; ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng hóa đơn của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chỉ đạo lãnh đạo các phòng/chi cục/đội có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công chức tại đơn vị trong thực thi công vụ; thường xuyên đôn đốc, giám sát công chức quản lý người nộp thuế thực hiện đầy đủ, đúng quy định trong công tác quản lý người nộp thuế có rủi ro về hóa đơn theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, quy trình quản lý thuế, quy trình quản lý hóa đơn, quy trình quản lý rủi ro hóa đơn điện tử hiện hành.