Đảng bộ Bộ Tài chính:

Sẵn sàng tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020

Theo mof.gov.vn

(Taichinh) - Cùng với các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Đảng bộ Bộ Tài chính đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020.

 Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ chỉ đạo các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ chỉ đạo các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Sau khi tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 295-KH/ĐUTC, ngày 17/11/2014 về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong đó, công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú như: lập chuyên mục hướng tới đại hội trên trang điện tử nội bộ; treo cờ, pa nô, áp fic, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, cung cấp thông tin tài liệu về đại hội đảng các cấp trên các chuyên trang báo chí nội ngành.

Để công tác Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra đúng thời gian quy định. Ngay từ giữa tháng 3/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã lựa chọn để Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tổ chức Đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở khác. Đến nay đã có 48/48 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tiến hành Đại hội thành công theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Bộ Tài chính.

Ban thường vụ Đảng ủy Bộ đã phân công từng đồng chí theo dõi, phụ trách và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, vì vậy, đại hội của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính đã đảm bảo một cách nghiêm túc đúng tiến độ, kế hoạch và quy trình đại hội đảng theo quy định.

Công tác nhân sự và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phân công cụ thể và chỉ đạo sát sao. Các Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện Đại hội và các cấp ủy trực thuộc với tinh thần trách nhiệm cao trong việc tham gia xây dựng nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và việc lựa chọn nhân sự là những cán bộ có đủ đức, đủ tài, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định của Trung ương để đưa vào cấp ủy nhiệm kỳ mới .

Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 và thành viên các Ban tham mưu đã tích cực chuẩn bị các nội dung Đại hội từ khâu xây dựng đề án, báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự Đại hội, hướng dẫn cụ thể các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chuẩn bị đề án Đại hội sát với tình hình thực tế, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng lộ trình, kế hoạch, đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, đồng thời cử các đoàn đi thẩm định đề án đại hội, từ đó rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Về công tác nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015- 2020 được Đảng uỷ Bộ lựa chọn kỹ theo quy định của Trung ương, cơ cấu độ tuổi trẻ hơn nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, về giới tính và tỷ lệ nữ vào cấp ủy đều đảm bảo theo quy định; cơ bản là trình độ Đại học, 2/3 có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Điểm nổi bật về công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ này là tăng cường cán bộ ở cơ sở và các đơn vị trực thuộc đang thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu của Bộ về các lĩnh vực tài chính- ngân sách. Quá trình xây dựng, rà soát nhân sự, quan điểm xuyên suốt của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Ban Thường vụ Đảng ủy là tiếp tục lấy công tác cán bộ là khâu đột phá để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan Bộ Tài chính.

Việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành và triển khai xin ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành, cán bộ, đảng viên lão thành, nguyên Lãnh đạo Bộ đã nghỉ hưu và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính. Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã xác định, việc soạn thảo Báo cáo chính trị là một trong những khâu đặc biệt quan trọng, bởi có đánh giá đúng tình hình và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua mới thấy rõ những bài học kinh nghiệm cần rút ra trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu trong 5 năm tới. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tranh thủ lấy ý kiến tham gia đóng góp đảm bảo chặt chẽ, công khai sự góp ý của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong ngành để có cái nhìn đa chiều và chính xác trong mọi lĩnh vực tài chính, ngân sách. Các góp ý được Đảng ủy quan tâm chú ý và bổ sung phù hợp; đặc biệt là những đóng góp về tồn tại, khuyết điểm và phương hướng thực hiện nhiệm kỳ tới.

Việc đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng được các cấp ủy trong Đảng bộ quan tâm chỉ đạo đến từng tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ với tinh thần lấy việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao làm nòng cốt và công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua, đồng thời với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2015 về "Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và khắc phục những yếu kém, tồn tại đã chỉ ra sau đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên được Đảng bộ đặt lên hàng đầu, coi đó là tiền đề để cán bộ, đảng viên tin tưởng vào Đại hội đảng các cấp.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ chỉ đạo các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.