Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long:

Sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài đăng sách "Gương sáng, việc hay ngành Tài chính"

Nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong những năm qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðể hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, một trong những yếu tố quan trọng là Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long đã công tác rèn luyện giáo dục đạo đức đội ngũ cán bộ công chức, tiêu biểu là phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

KBNN Vĩnh Long tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
KBNN Vĩnh Long tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhận thức tầm quan trọng của phong trào này, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long đã khẩn trương phát động các chương trình hoạt động thiết thực đến toàn thể cán bộ công chức thuộc KBNN Vĩnh Long. Năm 2011, KBNN Vĩnh Long đã khẩn trương tổ chức chuyên đề học tập “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; song song với đó là học tập các chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác; Chuyên đề “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” gắn với tác phẩm “Đường cách mệnh”. Từ những phong trào này đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt từ trong nhận thức đến hành động, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức trong toàn đơn vị.

Năm 2013, KBNN Vĩnh Long tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, qua đó đã giúp cán bộ công chức trong toàn đơn vị nhận thức một cách sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong thực thi công việc hàng ngày. Từ đó tạo được thay đổi mạnh mẽ và sâu rộng, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành tốt nội dung Nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn của ngành KBNN trong năm 2013.

Xác định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là quá trình dài lâu và thường xuyên, năm 2014, KBNN Vĩnh Long tiếp tục tổ chức phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Nhờ vậy đã góp phần tích cực vào việc phát huy và duy trì truyền thống đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, tạo được sự đồng thuận trong mọi hoạt động của đơn vị, trong thực hiện Nghị quyết của chi bộ; luôn đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân, nhất là vai trò gương mẫu của từng thành viên trong ban lãnh đạo, cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đoàn thể; cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng nghiệp vụ và đảng viên.

Nhìn chung, 4 năm thực hiện công tác tuyên truyền quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW và thường xuyên quan tâm giáo dục đảng viên, thông qua nội dung cụ thể trong chương trình công tác xây dựng Đảng hàng tháng, quý của chi bộ cơ sở, của chính quyền đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chấp hành tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gìn giữ đời tư trong sáng, giản dị trong từng công chức, đảng viên, thể hiện cụ thể qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị trong những năm qua; Điều đáng chú ý đó là chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng công chức, từng đơn vị nghiệp vụ được nâng lên rõ rệt. Kết luận của thanh tra, kiểm toán hàng năm không có sai sót do hành vi vi phạm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, vô trách nhiệm trong thực thi công vụ, kể cả việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông và các quy định của địa phương... Qua đó đã minh chứng cán bộ công chức, đảng viên tất cả đều rèn luyện tốt để có phẩm chất chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, công tâm, trung thực trong công việc.

Từ những kết quả cụ thể đã đạt được từ phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, KBNN Vĩnh Long đã xây dựng cẩm nang các chuẩn mực dựa trên cơ sở nội dung chuyên đề đã học tập, dựa vào quy chế, quy định của Ngành để kịp thời phổ biến và làm tài liệu học tập lâu dài. Bộ tài liệu gồm:

- Quy định 4 chuẩn mực của tập thể, với nội dung về: (1) Chấp hành triệt để nội quy, quy chế cấp uỷ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể, nhất là các quy định về các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; (2) Nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện theo hướng cải cách hành chính: công khai dân chủ trong cơ quan; minh bạch các quy trình nghiệp vụ của các bộ phận giao dịch, sắp xếp bố trí phân công công việc khoa học, hợp lý theo quan điểm “giải quyết nhanh, đúng quy trình, đúng pháp luật”; (3) Thực hiện các tiêu chí nội dung thi đua về văn minh công sở, văn hoá nghề kho bạc, xây dựng tác phong giao tiếp lịch sự với khách hàng, phục vụ khách hàng vô điều kiện theo nguyên tắc “Trọng khách hàng, gần khách hàng và có trách nhiệm với khách hàng”; (4) Tổ chức định kỳ (6 tháng, năm) lấy ý kiến đóng góp của khách hàng, góp ý về quy trình nghiệp vụ và thái độ giao tiếp của cán bộ công chức với tinh thần cầu thị;

- Quy định 6 chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ công chức với nội dung về: (1) Có phẩm chất chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, không xa hoa, đua đòi, chạy theo vật chất; (2) Công tâm trung thực trong công việc; (3) Ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; (4) Tuyệt đối phục tùng sự phân công của lãnh đạo; (5) đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần hợp tác phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp; (6) Học tập để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, phương pháp làm việc theo luật pháp, có tính khoa học, sáng tạo và đạt hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Song song với đó, KBNN Vĩnh Long đã xây dựng phương pháp tổ chức thực hiện triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để phổ biến đến các đơn vị. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả phong trào cần phải có các phương pháp cụ thể như: Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đảng viên, cán bộ công chức đăng ký và cam kết thực hiện tốt các chuẩn mực để tu dưỡng, rèn luyện nội dung hàng năm gắn với nhiệm vụ của cơ quan và quy chế trách nhiệm của cá nhân; Phân công một uỷ viên phụ trách và giúp cấp uỷ chi bộ trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chuẩn mực theo định kỳ, sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng, rút kinh nghiệm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, kết hợp với kể các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, nhằm nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác; Cấp uỷ cơ sở thường xuyên kiểm tra cán bộ đảng viên, công chức viết thu hoạch, theo các chuẩn mực đã đề ra, tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu của bản thân. Đặc biệt chú trọng công tác tự phê bình và phê bình đối với cán bộ, đảng viên...

Trong thời gian tới, KBNN Vĩnh Long tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên của từng tập thể, cá nhân từ trong học tập, trong sinh hoạt và trong công tác nhằm góp phần thiết thực hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh.