Kho bạc Nhà nước Quảng Nam:

Cải cách thủ tục hành chính - Tạo bước chuyển biến mới

PV.

Với chức năng nhiệm vụ được giao trong quá trình hoạt động, theo sự chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước và chính quyền địa phương, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã chủ động triển khai nhiều chương trình hành động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng khi đến giao dịch với Kho bạc Nhà nước, mà trong đó trọng tâm là đưa ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997, trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, KBNN Quảng Nam đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương, là điểm sáng, tiêu biểu trong trào thi đua, đoàn kết hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Quảng Nam, được cấp ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

KBNN Quảng Nam đã tập trung triển khai thực hiện các đề án, chính sách và chương trình ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chiến lược phát triển Hệ thống KBNN đến năm 2020 theo đúng chỉ đạo và kế hoạch của KBNN, cụ thể như: triển khai thành công Hệ thống quản lý ngân sách và hoạt động nghiệp vụ kho bạc (TABMIS), Chương trình thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, chương trình phối hợp thu NSNN (TCS-TT). Ngoài việc triển khai có hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các kế hoạch, dự án lớn của Bộ Tài chính, KBNN, tập thể ban giám đốc KBNN Quảng Nam còn luôn quan tâm đến việc cải tiến, đưa các ứng dụng tin học vào quá trình hoạt động, rà soát các sai sót có thể xảy ra trong thực hiện các quy trình nghiệp vụ để khắc phục, sửa chữa và từng bước tin học hóa để phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát của lãnh đạo đối với từng công chức trong đơn vị do mình phụ trách.

Xác định cốt lõi của công tác cải cách thủ tục hành chính là yếu tố con người, là những công chức trực tiếp giao dịch với khách hàng, vì vậy, KBNN Quảng Nam đã tổ chức nhiều chương trình nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng hành chính đối với cán bộ cộng chức, trong đó tiêu biểu là các chương trình như: Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử đã tạo điều kiện cho công chức được tiếp cận với các văn bản pháp luật để học hỏi, nghiên cứu có hệ thống, trang bị đầy đủ các kiến thức trong thực thi công vụ; Xây dựng và triển khai chương trình quản lý hồ sơ thanh toán vốn đầu tư nhằm khắc phục hạn chế, sai sót của công chức trong việc xử lý các hồ sơ; Chương trình quản lý công văn nhằm cải tiến quy trình gửi - nhận công văn theo hướng nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm...

Song song với các chương trình đó, KBNN Quảng Nam cũng đã nỗ lực triển khai nhiều dự án, chương trình theo chủ trương của Bộ Tài chính và KBNN như các dự án chương trình về tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành Tài chính với các ngân hàng thương mại, góp phần giảm thiểu thời gian và quy trình, thủ tục thu nộp NSNN đối với người nộp thuế, nâng cao uy tín của hệ thống KBNN đối với người nộp thuế và chính quyền địa phương; đồng thời nguồn thu của NSNN luôn được tập trung đầy đủ, kịp thời vào KBNN đã đáp ứng được các nhu cầu chi ngân sách của trung ương, cũng như của địa phương.

KBNN Quảng Nam đã thực hiện nghiêm túc quy trình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo Quyết định 1116/QĐ-KBNN ngày 24/8/2007 và các Quyết định bổ sung khác của KBNN theo hướng tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Khách hàng khi đến giao dịch với KBNN chỉ qua một đầu mối duy nhất nên rất thuận tiện và nhanh chóng, hạn chế được những phiền hà đồng thời qua thực hiện cải cách thủ tục hành chính, KBNN Quảng Nam đã giúp đẩy nhanh tốc độ giải ngân và tiến độ thi công công trình thuộc vốn NSNN, từng bước nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành kỷ luật tài chính của các đơn vị trong việc sử dụng kinh phí NSNN (năm 2014, KBNN Quảng Nam đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 726.538 hồ sơ các loại, không có trường hợp để tồn đọng và quá hạn).

KBNN Quảng Nam cũng đã quyết tâm và xây dựng được môi trường làm việc “Văn minh công sở , văn hóa nghề Kho bạc” theo chuẩn mực của hệ thống KBNN (từ năm 2012 đến nay, KBNN Quảng Nam đã xây dựng, duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động KBNN trên toàn địa bàn theo tinh thần Công văn số 2335/KBNN ngày 07/12/2011 của KBNN). Thông qua mô hình này, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn liên quan đến quy trình nghiệp vụ trong hoạt động KBNN được niêm yết công khai tại trụ sở để khách hàng khi đến giao dịch với KBNN có thể tìm hiểu và thực hiện, đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, tại trụ sở đơn vị còn bố trí số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý để tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân đối với những việc làm gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức.

Đặc biệt hằng năm, đơn vị đều tổ chức phát phiếu khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng thường xuyên có giao dịch với KBNN, qua khảo sát, đa số khách hàng đều hài lòng về thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức hệ thống KBNN Quảng Nam. Sau khi tổng hợp kết quả đánh giá mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân về hoạt động giao dịch của KBNN Quảng Nam, KBNN Quảng Nam đã có giải pháp cải tiến công tác giao dịch và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có quan hệ với KBNN Quảng Nam.

Để phát huy được hiểu quả của cải cách thủ tục hành chính, KBNN Quảng Nam thường xuyên rà soát các văn bản nhằm phát hiện những bất cập để có những ý kiến đề xuất bổ sung sửa đổi hoặc thay thế. Đồng thời, công tác cán bộ luôn được kiện toàn để đảm bảo hoạt động ổn định và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao qua các giai đoạn phát triển.

Từ những kết quả của công tác cải cách thủ tục hành chính, KBNN Quảng Nam rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Một là, xây dựng đội ngũ công chức vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ lẫn trình độ lý luận chính trị; thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng gắn với phân công nhiệm vụ hàng năm với công tác luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác để xây dựng đội ngũ công chức “giỏi một việc, biết nhiều việc” và chủ động ngăn ngừa những sai phạm có thể xảy ra; thực hiện tốt công tác luân chuyển, luân phiên đối với công chức lãnh đạo theo quy định của Bộ Tài chính và KBNN.

Hai là, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, văn minh, thân thiện; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ công chức đối với khách hàng khi đến giao dịch. Thực hiện công khai các quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ KBNN để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu liên hệ công tác dễ dàng tìm hiểu và thực hiện đúng theo qui định, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân trong quá trình giao dịch.

Ba là, làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật, thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy định pháp luật để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành. Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để chủ động ngăn ngừa các sai sót, chấn chỉnh các vi phạm của công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, thường xuyên phát động các phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác và có những sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ.