Sắp xếp Chi cục Thuế, đảm bảo đoàn kết thống nhất nội bộ

Theo: baohaiquan.vn

Bộ Tài chính yêu cầu việc sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các chi cục thuế đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch khi triển khai thực hiện, tránh gây hoang mang cho công chức và người lao động.

 Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế cùng với tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chủ trương cải cách. Ảnh TL.
Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế cùng với tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chủ trương cải cách. Ảnh TL.
Để đảm bảo đúng lộ trình triển khai Quyết định số 520/QĐ-BTC về sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 9/5/2018 yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức và người lao động. Đồng thời kịp thời nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động trong đơn vị nhằm đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan khi tiến hành tổ chức lại chi cục thuế, tránh xáo trộn gây ách tắc và triển khai đến nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan địa phương trong việc triển khai kế hoạch của Bộ Tài chính và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, tránh ách tắc ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch  ngân sách hàng năm của các địa phương. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có phát sinh việc điều chỉnh phương án sáp nhập các chi cục  thuế cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, Tổng cục Thuế phải khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh. Việc điều chỉnh các phương án sáp nhập các chi cục vẫn phải đảm bảo về tiến độ, lộ trình và số lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế cùng với tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chủ trương cải cách, tinh giản biên chế phải chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác cán bộ và công tác nội vụ. Xây dựng phương án  bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các chi cục thuế đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch khi triển khai thực hiện, tránh gây hoang mang cho công chức và người lao động; gây mất đoàn kết trong nội bộ đơn vị ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện kế hoạch nói chung trong toàn ngành và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Việc lựa chọn, bố trí lãnh đạo các chi cục khi sáp nhập phải có nguyên tắc, tiêu chí rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho công chức theo quy định theo hướng: Dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp chi cục và tương đương thuộc các cục thuế và cấp đội các chi cục thuế trên toàn quốc để ưu tiện cho việc sắp xếp công chức lãnh đạo thuộc chi cục thuế khi triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, sáp nhập. 

Đối với cấp trưởng (chi cục trưởng, đội trưởng), Bộ Tài chính lưu ý ưu tiên bố trí các chức danh tương đương trong đơn vị. Trong trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương thì xem xét bố trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và được ưu tiên xem xét bổ nhiệm cấp trưởng khi đơn vị có nhu cầu.