Sẽ có hướng dẫn mới bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ

BD

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dự thảo nêu rõ, phương thức dựng sổ (phương thức phổ biến nhất để thực hiện phát hành lần đầu ra công chúng - IPO) là quá trình tạo lập, tiếp nhận và ghi lại nhu cầu mua cổ phiếu của nhà đầu tư để xác định giá hiệu quả đối với đợt phát hành chứng khoán ra công chúng, bao gồm phát hành lần đầu và phát hành thêm ra công chúng.

Đối tượng mua cổ phần phát hành lần đầu theo phương thức dựng sổ của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, bao gồm: Nhà đầu tư chiến lược. Trường hợp cần thiết bổ sung điều kiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có cùng ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án cổ phần hóa; Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Nhà đầu tư trong nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Những đối tượng không được mua cổ phần phát hành lần đầu: Các tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần phát hành lần đầu theo phương thức dựng sổ của doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Xây dựng phương án bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ

Phương án bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ là một phần trong phương án cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. Ban chỉ đạo cổ phần hóa phối hợp tổ chức tư vấn cổ phần hóa, tổ chức bảo lãnh phát hành/tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp sử dụng tổ hợp bảo lãnh phát hành) xây dựng phương án bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối thiểu bao gồm các nội dung sau: Số lượng cổ phần chào bán theo phương thức dựng sổ.

Khoảng giá dựng sổ: Việc xác định khoảng giá dựng sổ phải đảm bảo xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được xác định lại do cơ quan có thẩm quyền công bố và tiềm năng của doanh nghiệp trong tương lai.

Khoảng giá dựng sổ được xác định từ mức giá thấp nhất là mức giá khởi điểm đến mức giá cao nhất bằng mức giá khởi điểm cộng thêm hai mươi phần trăm (20%) giá khởi điểm. Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định cụ thể khoảng giá dựng sổ trong phương án bán cổ phần theo phương thức dựng sổ.

Triển khai phương án bán cổ phần lần đầu

Theo dự thảo, việc bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ được thực hiện thông qua tổ chức quản lý sổ lệnh, tổ chức bảo lãnh phát hành.

Tổ chức quản lý sổ lệnh phải đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật và có hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý sổ lệnh đăng ký mua của nhà đầu tư.

Tổ chức bảo lãnh phát hành có thể đồng thời là tổ chức tư vấn cổ phần hóa. Trường hợp tổ chức bảo lãnh phát hành và tổ chức tư vấn cổ phần hóa là hai tổ chức khác nhau, tổ chức bảo lãnh phát hành được tiếp cận với các thông tin, tài liệu từ giai đoạn triển khai xây dựng phương án cổ phần hóa đến giai đoạn bán cổ phần.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc bán cổ phần theo các phương thức đã được phê duyệt.