Sẽ đánh giá, xếp hạng rủi ro tự động với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thùy Linh

Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến cho Dự thảo Quyết định về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tạo sự thống nhất, khách quan trong công tác đánh giá dấu hiệu rủi ro.
Việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tạo sự thống nhất, khách quan trong công tác đánh giá dấu hiệu rủi ro.

Theo Tổng cục Thuế, việc áp dụng quản lý rủi ro là cơ sở giúp cơ quan thuế xác định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có dấu hiệu rủi ro trong việc vi phạm pháp luật về hóa đơn hoặc có dấu hiệu rủi ro trong việc vi phạm pháp luật về thuế.

Việc này nhằm mục tiêu chuẩn hóa các nội dung và các bước công việc, tạo sự thống nhất, khách quan trong công tác đánh giá hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế và quản lý, sử dụng hóa đơn.

Đồng thời, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý rủi ro trong quản lý thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi phạm về thuế và hóa đơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo Quyết định này là để phân tích, đánh giá, xếp hạng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế và hóa đơn cần đưa vào diện kiểm tra theo quy định.

Về nguyên tắc áp dụng, việc đánh giá xếp hạng rủi ro đối với hộ khoán, hộ kê khai; xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ khoán, hộ kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật, Bộ chỉ số tiêu chí và hướng dẫn thực hiện ban hành theo Quyết định này.

Thông tin sử dụng để phân tích, đánh giá xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro bao gồm: thông tin về người nộp thuế trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế; thông tin về người nộp thuế thu thập được trong quá trình quản lý, giám sát, kiểm tra người nộp thuế và thông tin thu thập được của người nộp thuế có liên quan; thông tin về người nộp thuế do các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan cung cấp.

Theo Tổng cục Thuế, các thông tin này được cập nhật thường xuyên, đầy đủ vào hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế và ứng dụng quản lý rủi ro để đảm bảo việc phân tích, đánh giá, nhận diện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro chính xác, kịp thời.

Việc đánh giá, xếp hạng rủi ro đối với người nộp thuế được thực hiện hoàn toàn tự động, tập trung bằng ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ quản lý hộ kinh doanh.

Trường hợp đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy định tại tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn về quản lý rủi ro, công chức thuế được miễn trừ trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật.