Sẽ sửa đổi quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Việt Dũng

Để giải quyết vướng mắc phát sinh trong thực tế, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, căn cứ vào thẩm quyền Quốc hội giao Chính phủ, ngày 29/4/2022, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế để trả lời cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV về kiến nghị sửa đổi quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư có điều kiện thì không áp điều kiện trong giai đoạn đầu tư, chỉ áp dụng điều kiện khi dự án đầu tư đi vào hoạt động.

Bộ Tài chính cho biết, cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế có quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Trong đó, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.

Cụ thể là với các dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong các trường hợp:

- Chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Tuy nhiên, trong thực tế các dự án trong giai đoạn đầu tư (xây dựng cơ bản) thì chưa đầy đủ các điều kiện để xin cấp các loại giấy phép đủ điều kiện. Do đó, cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi theo hướng: quy định hoàn thuế đối với dự án đầu tư có điều kiện thì không áp dụng điều kiện trong giai đoạn đầu tư, chỉ áp dụng điều kiện khi dự án đầu tư đi vào hoạt động.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Tài chính cho biết, Khoản 1, Điều 13 Luật thuế GTGT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Luật số 106/2016/QH13) quy định rõ, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.

Cụ thể là "các dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động...”

Đồng thời, tại Điều 16 Luật Thuế GTGT, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 5, 7, 8, 12, 13 và các nội dung cần thiết khác của Luật theo yêu cầu quản lý.

Theo đó, để giải quyết vướng mắc phát sinh trong thực tế, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, căn cứ vào thẩm quyền Quốc hội giao Chính phủ, ngày 29/4/2022, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 93/TTr-BTC trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

Nghị định được sửa đổi, bổ sung theo hướng sửa đổi quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh, đang trong giai đoạn đầu tư. Trong đó, các dự án đầu tư này chưa phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành không phải có giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.