Tổng cục Thuế gỡ vướng về hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Việt Dũng

Tổng cục Thuế có công văn số 4175/TCT-KK gửi Cục Thuế Bến Tre hướng dẫn về hoàn thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 11/10/2021, Cục Thuế Bến Tre có văn bản đề nghị Tổng cục Thuế gỡ vướng về trường hợp hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của Công ty TNHH Bao Bì WALLY Việt Nam liên quan đến kỳ đề nghị hoàn từ tháng 7 đến tháng 9/2021.

Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 31/2012/QH12) về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu quy định, cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan.

Theo đó, cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Đồng thời, căn cứ quy định tại Điểm 4, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, các cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Bên cạnh đó, tại Điều 2, Thông tư số 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có quy định, cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ các quy định nêu trên, đồng thời nếu hồ sơ khai thuế GTGT của Công ty TNHH Bao Bì WALLY Việt Nam liên quan kỳ kê khai thuế GTGT tháng 7 và tháng 8/2021 có phát sinh doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa khấu trừ hết nếu nhỏ hơn 300 triệu đồng thì Công ty không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định.

Đối với số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào tại kỳ kê khai tháng 9/2021 mà không phát sinh doanh thu xuất khẩu thì không được hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Bến Tre kiểm tra, xác định chính xác số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đủ điều kiện hoàn thuế để giải quyết theo đúng quy định.