VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quyết nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Ngày 22/09/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chính sách giảm thuế, phí, lệ phí được triển khai rất nhanh

Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh

Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Đề xuất tiếp tục gia hạn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp

Tại Nghị quyết, Chính phủ thống nhất dự thảo Báo cáo của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 kèm theo Công văn số 9154/TTr-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan về các thông tin, số liệu báo cáo.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM