VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hải quan Bình Dương tích cực tham gia xây dựng mô hình Hải quan thông minh

Cục Hải quan Bình Dương họp triển khai xây dựng mô hình Hải quan thông minh

Hải quan Bình Dương tích cực tham gia xây dựng mô hình Hải quan thông minh

Thực hiện chủ trương của Tổng cục Hải quan về triển khai xây dựng Đề án tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan và định hướng mô hình quản lý hải quan thông minh, Cục Hải quan Bình Dương đang tích cực tập trung nguồn lực nghiên cứu, tham gia góp ý, xây dựng Đề án.

Hải quan Bình Dương triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch bệnh

Hải quan Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện miễn, giảm, hoàn thuế

Hải quan Bình Dương hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” trong 6 tháng đầu năm

Cục Hải quan Bình Dương tập huấn công tác lấy mẫu, phân tích phân loại hàng hóa

Cục Hải quan Bình Dương xác định tham gia xây dựng Đề án tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan và định hướng mô hình quản lý hải quan thông minh là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Do đó, tập thể ban lãnh đạo Cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, công chức toàn đơn vị quyết tâm nghiên cứu, tham gia góp ý, xây dựng yêu cầu bài toán nghiệp vụ hải quan và quy trình nghiệp vụ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan.

Theo phân công, Cục Hải quan Bình Dương được Tổng cục Hải quan giao chủ trì rà soát, hoàn thiện là 09 quy trình nghiệp vụ, gồm: Quy trình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Quy trình Quản lý xuất xứ hàng hoá; Quy trình Quản lý, giám sát hàng hoá kho CFS - nhập khẩu; Quy trình Quản lý, giám sát hàng hoá kho CFS – xuất khẩu; Quy trình Quản lý, giám sát hàng hoá KNQ - nhập khẩu; Quy trình Quản lý, giám sát hàng hoá KNQ - xuất khẩu; Quy trình phân tích rủi ro xác định đối tượng kiểm tra sau thông quan; Quy trình nghiệp vụ quản lý hoạt động kiểm tra sau thông quan; Quy trình quản lý doanh nghiệp ưu tiên; Bênh cạnh đó, Cục Hải quan Bình Dương còn được giao phối hợp với Tổng cục Hải quan và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát, hoàn thiện 19 quy trình nghiệp vụ khác.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan Bình Dương xác định mục tiêu là hoàn thành các bài toán nghiệp vụ và quy trình thủ tục hải quan thông minh được Tổng cục Hải quan phân công với chất lượng cao, đảm bảo tiến độ.

Theo đó, ngay khi có chủ trương của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Dương đã thành lập ngay Ban chỉ đạo triển khai cấp Cục về việc xây dựng mô hình quản lý hải quan thông minh tại Cục Hải quan Bình Dương. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai giới thiệu Đề án tái thiết kế hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) với mô hình quản lý hải quan thông minh theo định hướng mô hình hải quan tập trung, giảm bớt khâu trung gian, phù hợp thông lệ và chuẩn mực hải quan quốc tế; Xây dựng hệ thống CNTT với mức độ tự động cao, tích hợp vào 01 hệ thống duy nhất, ứng dụng công nghệ hiện đại; Xây dựng Cục Hải quan Bình Dương là trung tâm tiếp nhận, kiểm tra tập trung, các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa tại cửa khẩu, cơ sở sản xuất và hàng hóa xuất nhập khẩu, mô hình nghiệp vụ với các bước thủ tục đổi mới; Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chi tiết cấp Cục và các công tác chuẩn bị triển khai; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, quy định của Ngành và phù hợp địa bàn quản lý.

Tiếp đó, Cục đã thành lập Tổ triển khai rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ xây dựng hệ thống hải quan thông minh của Cục Hải quan Bình Dương. Tổ triển khai bao gồm 02 Nhóm: Nhóm chuyên trách và Nhóm phối hợp. Nhóm chuyên trách có nhiệm vụ thực hiện rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ xây dựng hệ thống hải quan thông minh do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chủ trì. Nhóm phối hợp có nhiệm vụ tham gia phối hợp rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ xây dựng hệ thống hải quan thông minh do các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác chủ trì.

Để tập trung cho việc góp ý xây dựng mô hình Hải quan thông minh, Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo Nhóm chuyên trách làm việc tập trung tại trụ sở Cục, thủ trưởng các đơn vị có công chức tham gia quan tâm tạo điều kiện để công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với Nhóm phối hợp, có thể làm việc tại đơn vị công tác.

Cục Hải quan Bình Dương quán triệt yêu cầu việc rà soát hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ và quy trình thủ tục hải quan đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, công chức Cục Hải quan Bình Dương phải nghiên cứu tài liệu, tham gia góp ý; đưa ra nhiều bài toán nghiệp vụ, tình huống phát sinh trong thực tế và dự kiến tình huống nghiệp vụ phát sinh trong tương lai để hệ thống hải quan xử lý tự động.

Các đơn vị thuộc và trực Cục phải phối hợp đồng bộ với Tổ triển khai, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời công chức tham gia rà soát hoàn thiện quy trình phải tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiêm vụ, chủ động phối hợp, trao đổi với các đầu mối Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan.

Hàng ngày, Lãnh đạo Tổ triển khai rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ xây dựng hệ thống hải quan thông minh, tổng hợp kết quả làm việc của các Nhóm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Cục. Định kỳ hàng Tuần, Lãnh đạo Cục họp với các Nhóm công tác về tình hình triển khai, kết quả thực hiện và xử lý vuớng mắc phát sinh.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương phân công các Phòng tham mưu khác phải phối hợp với Tổ triển khai, các nhóm công tác về cung cấp tài liệu nghiêp vụ liên quan (nếu có); trao đổi nghiệp vụ, thủ tục phát sinh; các vướng mắc trong thực tiễn công tác theo yêu cầu; Nghiên cứu, đóng góp ý kiến bài toán nghiệp và quy trình nghiệp vụ với các nhóm công tác.

Đối với các Chi cục Hải quan trực thuộc, phải chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến bài toán nghiệp và quy trình nghiệp vụ với các nhóm công tác. Phối hợp với Tổ triển khai, các nhóm công tác về cung cấp tài liệu nghiêp vụ liên quan; trao đổi nghiệp vụ, thủ tục phát sinh; các vướng mắc của Chi cục, doanh nghiệp phát sinh trong thực tiễn để đưa vào bài toán nghiệp vụ.

Cục Hải quan Bình Dương cũng chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị về mục đích, yêu cầu, định hướng của Đề án tái thiết kế hệ thống Công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan, mô hình quản lý hải quan thông minh dự kiến sẽ áp dụng trong thời gian tới…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM