VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước Hải Dương: Phát huy tính sáng tạo, chủ động trong thực thi nhiệm vụ

Hoạt động giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Hải Dương

Kho bạc Nhà nước Hải Dương: Phát huy tính sáng tạo, chủ động trong thực thi nhiệm vụ

Vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành công chung của toàn hệ thống KBNN và địa phương.

KBNN đã huy động trên 113 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

5 tháng đầu năm, chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN đạt 84.188,5 tỷ đồng

Năm 2017, KBNN thực hiện hơn 300 cuộc thanh tra chuyên ngành

Thống nhất đầu mối kiểm soát chi qua KBNN: Giao dịch thuận lợi, đúng quy trình

Tập trung thu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí cao trong nhận thức và trong hành động, bám sát nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2018, KBNN Hải Dương đã xây dựng Kế hoạch hành động; ký giao ước thi đua với các đơn vị thuộc khối kinh tế tổng hợp và trong nội bộ KBNN Hải Dương; đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, pháp luật của Đảng, Nhà nước...

Trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN Hải Dương luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thuế, Tài chính, Hải Quan, Ngân hàng và các đơn vị liên quan tập trung nhanh nguồn thu cho NSNN. Đồng thời, duy trì và phát huy tốt ủy nhiệm thu (mở 19 tài khoản chuyên thu, 11 tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại nhà nước), thanh toán liên ngân hàng điện tử tại KBNN tỉnh, thu qua máy POS; rút ngắn thời gian nộp thuế; trao đổi, cung cấp thông tin, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; tổ chức thu đúng, thu đủ, hạch toán đầy đủ kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách theo chế độ quy định.

Đặc biệt là thực hiện đối chiếu, quản lý số thu - chi và tồn quỹ ngân sách chính xác, tạo thế chủ động cho chính quyền địa phương và cơ quan Tài chính các cấp trong công tác quản lý, điều hành NSNN. Tính đến 31/10/2018 tổng thu NSNN là 13.544 tỷ đồng; thu trong dự toán là 13.496 / 14.430 tỷ đồng dự toán giao đạt 93,55% dự toán bằng 120% so với cùng kỳ (thu nội địa được 10.883/11.230 tỷ đồng đạt 96,91% dự toán giao).

Về công tác kiểm soát chi, thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ. Kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách nhưng không đúng chế độ, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN. Tính đến 31/10/2018 đã kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên 7.792/9.425 tỷ đồng, bằng 82,67% so với dự toán, bằng 106,38% so với cùng kỳ năm 2017.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản cũng luôn được đơn vị kiểm soát chặt chẽ, góp phần giảm thiểu thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Qua công tác kiểm soát thanh toán, KBNN Hải Dương đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán còn thiếu so với quy định 249 hồ sơ; từ chối thanh toán với số tiền 1.089 triệu đồng.

Giải pháp trọng tâm trong năm 2019

Bên cạnh những kết quả đạt được, KBNN Hải Dương nhận thấy còn có những tồn tại cần nghiêm túc khắc phục trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đăng ký các chỉ tiêu thi đua và bám sát nhiệm vụ của năm 2019, đơn vị sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan có liên quan tổ chức tập trung thu nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu vào NSNN theo đúng quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác thu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại và các đơn vị; Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2019; Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN cũng như việc thực hiện nhiệm vụ; Tổng hợp báo cáo kịp thời, chính xác số thu- chi NSNN tạo thế chủ động trong quản lý điều hành NSNN của các cấp. 

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán, đảm bảo chấp hành và thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình nghiệp vụ kế toán, thanh toán, phát hiện kịp thời sai sót và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời, tổ chức vận hành tốt hệ thống TABMIS, hệ thống thanh toán với Ngân hàng, liên kho bạc, TCS... đảm bảo an toàn, ổn định và thông suốt.

Ba là, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; chấp hành nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ... Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan, trật tự nội vụ, tiền và tài sản trong hệ thống KBNN, các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN Hải Dương tại các NH theo quy định.

Bốn là, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai hóa các thủ tục hành chính, các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động KBNN. Tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 đã được áp dụng,  thực hiện nghiêm cơ chế giao dịch một cửa, một giao dịch viên, thống nhất đầu mối kiểm soát chi.

Năm là, kiện toàn đội ngũ công chức, thực hiện Đề án vị trí việc làm gắn với đánh giá hiệu quả công việc, đảm bảo bộ máy tinh gọn, tinh nhuệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác....

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM