Công văn 2994/TCT-TNCN :

Sửa đổi, bổ sung của Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp


Ngày 24/7, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 2994/TCT-TNCN giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, đề cập đến các nội dung sau:

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế và khai thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về chính sách thuế TNCN:

+Đối với thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế.

+Về quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam.

+Về việc tính thuế đối với khoản tích luỹ bảo hiểm do người sử dụng lao động mua cho người lao động.

+Về việc tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng

+Về việc bù trừ nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân với nghĩa vụ của tổ chức trả thu nhập.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về quản lý thuế TNCN

+Về nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN.

+Về việc uỷ quyền quyết toán thuế.

+Về sửa đổi, bổ sung mẫu biểu, tờ khai thuế.

Xem nội dung công văn:cv-2994tct-tncn201572983822_CGEF.doc