Sửa đổi cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù cơ quan quản lý hành chính nhà nước

Hải An

Văn phòng Chính phủ mới đây đã ban hành Thông báo số 374/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Thông báo số 374/TB-VPCP ngày 11/12/2022 của Văn phòng Chính phủ, ngày 01/12/2022 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận, đánh giá cao Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan đã có báo cáo về tình hình thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Việc thực hiện cơ chế này trong thời gian qua đã đạt một số kết quả tích cực, tuy nhiên cũng bộc lộ bất cập cần thiết phải nghiên cứu, đề xuất sửa đổi để bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả, gắn với thực hiện chế độ tiền lương mới.

Theo đó, trong năm 2023, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định theo Nghị quyết số 69/2022/QH5 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Đồng thời, trong năm 2023, các bộ, ngành được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù và các bộ, ngành có các cơ quan hành chính trực thuộc được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Mục III Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 5/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chuẩn bị các cơ sở, điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngay khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, Cơ quan liên quan thực hiện các nội dung công việc sau:

Một là, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí để bảo đảm thực hiện đúng các quy định về sử dụng số tiền phí được để lại và cơ chế khoán chi phí hoạt động của các cơ quan nhà nước có nguồn thu phí. Thời gian hoàn thành trong quý II/2023.

Hai là, kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; việc quản lý, sử dụng kinh phí (chi thường xuyên và chi đầu tư), trong đó có nguồn thu dịch vụ, nguồn thu phí được để lại theo chế độ tại các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, bảo đảm phù hợp với quy định, đúng định mức, đúng đối tượng, không dàn trải, lãng phí.

Ba là, rà soát toàn bộ cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đang được áp dụng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành trước thời điểm xây dựng dự toán năm 2024.

Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đang được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện rà soát theo các chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.