Sửa đổi thủ tục đăng ký thuế để cá nhân sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế

Thùy Linh

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về đăng ký thuế và giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định số định danh cá nhân được cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về căn cước công dân được sử dụng là mã số thuế đối với các trường hợp: cá nhân, đại diện hộ gia đình theo quy định tại điểm k, l, n khoản 2 Điều 4 Thông tư này (trừ trường hợp cá nhân kinh doanh thì sử dụng mã số thuế được cấp theo quy định tại điểm a.2, điểm h Khoản 3 Điều 5).

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung về phân loại cấu trúc mã số thuế. Theo đó, mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho các tổ chức, cá nhân sau đây (đơn vị độc lập) gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức không có tư cách pháp nhân nhưng trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế; Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế từ hoạt động kinh doanh; Cá nhân chưa được hoặc không được cấp số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về căn cước công dân.

Dự thảo nêu rõ, người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm thì được cấp mã số thuế 13 chữ số cho các địa điểm kinh doanh tiếp theo của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Một nội dung quan trọng khác tại dự thảo đó là Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế để đáp ứng đối với cá nhân sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế.

Dự thảo Thông tư thiết kế 2 quy trình đối soát thông tin người nộp thuế là: Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) chưa truyền thông tin chủ động cho Cơ sở dữ liệu thuế (CSDLT); Trường hợp CSDLQGDC truyền thông tin chủ động cho CSDLT. Cụ thể:

Thứ nhất, đối với trường hợp CSDLQGDC chưa truyền thông tin chủ động cho CSDLT

Cơ quan thuế không được cung cấp chủ động thông tin định danh cá nhân để đưa vào hệ thống quản lý thuế. Do đó, cá nhân vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế để bắt đầu sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế, hoặc đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan thuế.

Thủ tục được đơn giản hóa là người nộp thuế không phải khai lại những thông tin đã có trong CSDLQGDC (gồm “địa chỉ thường trú”, “địa chỉ hiện tại” do các thông tin này cơ quan thuế sẽ tự động tích hợp từ CSDLQGDC truyền sang) và không phải nộp bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân (được thay bằng việc cơ quan thuế sử dụng dịch vụ xác thực thông tin số định danh cá nhân từ CSDLQGDC).

Trên cơ sở thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế gửi thông tin truy vấn sang CSDLQGDC. Sau khi có thông tin phản hồi, cơ quan thuế sử dụng dữ liệu do CSDLQGDC xác thực để xử lý hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế, gán số định danh cá nhân làm mã số thuế hoặc cập nhật thông tin thay đổi.

Thứ hai, đối với trường hợp CSDLQGDC truyền thông tin chủ động cho CSDLT

Cơ quan thuế có thông tin về người nộp thuế một cách chủ động. Cá nhân được sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế ngay sau khi được cấp và cơ quan thuế tự động kích hoạt số định danh cá nhân thành mã số thuế khi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp cá nhân thay đổi thông tin, cơ quan thuế tự động cập nhật thông tin thay đổi theo thông tin từ CSDLQGDC truyền sang.

Đối với cá nhân được cấp số định danh cá nhân trước thời điểm CSDLQGDC thực hiện truyền thông tin chủ động cho CSDLT nhưng cơ quan thuế chưa thông báo cho cá nhân sử dụng số định danh là mã số thuế thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

Dự thảo Thông tư quy định, đối với cá nhân không được cấp số định danh cá nhân theo pháp luật về căn cước công dân, nếu đã đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 14, khoản 2 Điều 15 và Điều 18 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP; đồng thời hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đã được kết nối, vận hành thì được sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC mà không phải nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.