Sửa Luật thuế giá trị gia tăng: Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

Thùy Linh

Bộ Tài chính đã tổ chức rà soát các quy định của chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) với các luật có liên quan để xây dựng Luật thuế GTGT (sửa đổi) theo hướng thống nhất, đồng bộ giữa các luật và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi).
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi).

Rà soát các nhóm luật liên quan

Theo Bộ Tài chính, việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật thuế GTGT nhằm tránh việc chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định của dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi) với các luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trong quá trình rà soát, Bộ Tài chính đã bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu trước mắt và lâu dài, gắn kết chặt chẽ với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Bộ Tài chính đã rà soát, xác định rõ những nội dung, phạm vi vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, kế thừa và phát huy những quy định đã mang lại tác động tích cực đến kinh tế - xã hội của Luật thuế GTGT hiện hành; những nội dung cần sửa đổi, bổ sung phải có quy định rõ ràng, minh bạch.

Liên quan đến nhóm các luật thuế, qua rà soát, Bộ Tài chính chỉ ra rằng, các luật chưa phát hiện có nội dung vướng mắc, chồng chéo đó là: Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ngoài ra, hiện Luật Quản lý thuế còn phát hiện có nội dung chồng chép liên quan đến: người nộp thuế, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hóa đơn, chứng từ.

Với nhóm các luật chuyên ngành có nội dung vướng mắc, chồng chéo với Luật thuế GTGT, Bộ Tài chính cho biết,  có 8 luật chuyên ngành có nội dung vướng mắc, chồng chéo với Luật thuế GTGT, bao gồm: Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Luật báo chí, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Trong đó, nội dung vướng mắc tập trung vào: đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, các trường hợp hoàn thuế GTGT.

Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan

Theo Bộ Tài chính, Luật thuế GTGT được ban hành năm 2008 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng, phát triển và hoàn thiện pháp luật về thuế GTGT của nước ta.

Luật thuế GTGT kế thừa các quy định của Luật thuế GTGT năm 1997, các Luật sửa đổi, bổ sung và được xây dựng trên tinh thần đơn giản, rõ ràng hơn để phù hợp với tiêu chí công khai, minh bạch cho người nộp thuế và cơ quan thuế thực hiện, đồng thời, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật của các nước để vận dụng phù hợp với tình hình Việt Nam. Theo đó, Luật thuế GTGT đã khắc phục được các bất cập tồn tại nhiều năm trong hệ thống văn bản pháp luật, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, đầy đủ và hiệu quả của hệ thống pháp luật về thuế GTGT.

Trong 15 năm triển khai thực hiện, nhìn chung quan hệ giữa Luật thuế GTGT và pháp luật có liên quan tương đối ổn định. Tuy nhiên, hiện nay Luật thuế GTGT xuất hiện một số nội dung mâu thuẫn với pháp luật chuyên ngành cần phải được khắc phục. Qua kết quả rà soát, Bộ Tài chính thấy rằng 9 luật có các nội dung còn vướng mắc, chồng chéo với các quy định trong Luật thuế GTGT sẽ tất yếu làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thi hành Luật thuế GTGT trong thời gian vừa qua.

Từ kết quả rà soát và quá trình tổng kết thi hành Luật thuế GTGT trong thời gian qua, tại báo cáo rà sóa Luật thuế GTGT với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính kiến nghị, Luật thuế GTGT là luật cơ bản điều chỉnh các chính sách về thuế GTGT. Theo đó, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và luật khác trong việc áp dụng chính sách thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi các nội dung trong dự thảo Luật thuế GTGT (sửa đổi) để thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan. Cụ thể, sửa đổi nội dung quy định về người nộp thuế để đồng bộ với Luật quản lý thuế; Sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT để đồng bộ với Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Luật Báo chí; Sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% để đồng bộ với Luật Trồng trọt, Luật Thủy sản; Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào để đồng bộ với Luật Quản lý thuế; Sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp hoàn thuế GTGT để đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Mục tiêu sửa đối hướng tới các quy định tại dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi) đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam và không trái với các cam kết tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và là thành viên.