Nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp bán buôn trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp bán buôn trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ báo cáo tài chính của 69 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bán buôn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2014 - 2020, tác giả đã tiến hành nghiên cứu về các nhân tố tác động cấu trúc vốn. Nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bán buôn có 03 nhân tố gồm: đòn bẩy hoạt động, tính thanh khoản, khả năng sinh lời có tác động ngược chiều đối với tổng nợ và nợ ngắn hạn. Ngược lại, 02 nhân tố: Quy mô doanh nghiệp và tỷ trọng tài sản hữu hình có tác động thuận chiều đối với Tổng nợ và nợ ngắn hạn.
Cấu trúc vốn và giá trị của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Cấu trúc vốn và giá trị của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đại dịch COVID-19 đã khiến thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp bị thu hẹp, từ đó làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng nặng nề đến dòng vốn kinh doanh. Thông qua dữ liệu nghiên cứu từ 316 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn từ quý I/2018 đến qúy IV/2021, nghiên cứu này phân tích tác động của cấu trúc vốn đến giá trị của các công ty cổ phần niêm yết trên HNX để thấy rõ những ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị về cấu trúc vốn thích hợp cho doanh nghiệp.
Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thép

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thép

Nghiên cứu này đánh giátác động của các yếu tố liên quan đến cấu trúc vốn đến kết quả kinh doanh của 24 doanh nghiệp thuộc ngành Thép niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong trong giai đoạn 2011-2021. Nghiên cứu tiếp cận theo các mô hình bình phương nhỏ nhất (OLS), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), mô hình tác động cố định (FEM) và hiệu chỉnh bằng mô hình GLS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ tăng doanh thu (TDT), tốc độ tăng tài sản (TTS), quy mô doanh nghiệp (QM), hệ số khả năng thanh toán hiện hành (TT) có ảnh hưởng tác động dương đến khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu. Kết quả còn cho thấy, tỷ số nợ ngắn hạn (NNH), tốc độ tăng đầu tư tài sản cố định (TCĐ) có tác động âm đến tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE).
Ảnh hưởng từ cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ảnh hưởng từ cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, đòi hỏi phải nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu và đưa ra những khuyến nghị tái cấu trúc sở hữu cho các công ty. Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của 50 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020, từ đó giúp hiểu rõ hơn về tác động của sở hữu Nhà nước và sở hữu nước ngoài có mối quan hệ phi tuyến tính tới hiệu quả hoạt động của công ty.
Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam: tổng quan nghiên cứu

Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam: tổng quan nghiên cứu

Kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập quốc tế với sự ra đời và lớn mạnh của các công ty cổ phần (CTCP) có ưu thế nổi trội trong hình thức huy động vốn linh hoạt và phù hợp với nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Vấn đề quan trọng là CTCP phải phân tích được ảnh hưởng cấu trúc vốn (CTV) đến hiệu quả tài chính (HQTC), nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp (DN) và lợi ích cho cổ đông. Bài viết tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của CTV đến HQTC của các CTCP tại Việt Nam.
Ý nghĩa thông tin và nhân tố tác động đến tốc độ thay đổi cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Ý nghĩa thông tin và nhân tố tác động đến tốc độ thay đổi cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Cấu trúc vốn của doanh nghiệp phản ánh trực tiếp kết quả của chính sách huy động vốn. Những thông tin về thay đổi cấu trúc vốn nhanh hay chậm của doanh nghiệp là rất quan trọng, phản ánh nhiều chiều về hoạt động kinh doanh, đầu tư và rủi ro của doanh nghiệp. Bài viết này tổng hợp các ý nghĩa thông tin từ tốc độ thay đổi cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến tốc độ thay đổi cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành xây dựng

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành xây dựng

Bài nghiên cứu này nhằm tìm ra những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2014-2019 với dữ liệu thứ cấp từ 94 doanh nghiệp xây dựng niêm yết, bao gồm 472 quan sát với kỹ thuật hồi quy dữ liệu bảng.
Đánh giá cấu trúc vốn của các công ty ngành Thực phẩm niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá cấu trúc vốn của các công ty ngành Thực phẩm niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Qua sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 20 công ty cổ phần ngành Thực phẩm niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) từ năm 2017 đến năm 2020, nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty ngành Thực phẩm Việt Nam. Kết quả ước lượng dữ liệu bảng cho thấy, các yếu tố quy mô doanh nghiệp, tỷ suất lợi nhuận và khả năng thanh khoản đều có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty thực phẩm.
Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành thực phẩm trên thị trường chứng khoán

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành thực phẩm trên thị trường chứng khoán

Dựa vào số liệu báo cáo tài chính đối với 52 doanh nghiệp thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011 – 2018, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu về các nhân tố tác động cấu trúc vốn. Nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp thực phẩm có khả năng sinh lời, tỷ lệ tài sản cố định/tổng tài sản và số năm hoạt động có ảnh hưởng nghịch chiều đến cấu trúc vốn. Ngược lại, quy mô và tốc độ tăng trưởng là hai nhân tố có ảnh hưởng thuận chiều đến cấu trúc vốn. Ngoài ra, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp không ảnh hưởng đến quyết định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp thực phẩm. Qua nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất kiến nghị cho các nhà quản trị doanh nghiệp thực phẩm nhằm xây dựng cấu trúc vốn hiệu quả. Bài viết sử dụng mô hình nghiên cứu và phương pháp ước lượng GLS liên quan đến dữ liệu bảng cũng như kiểm định để lựa chọn mô hình.