Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát chi

Thùy Linh

Trong công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

KBNN Thái Nguyên thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ.
KBNN Thái Nguyên thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ.

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của KBNN Thái Nguyên, tính đến hết ngày 14/4/2023, thu ngân sách nhà nước qua KBNN Thái Nguyên đạt 4.668 tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 23,3% dự toán tỉnh giao.

Trong tháng 4/2023, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan thu trên địa bàn tham mưu tổ chức thực hiện các giải pháp để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. 

Đồng thời, KBNN Thái Nguyên tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Chủ động đôn đốc các đơn vị thanh toán tạm ứng, hướng dẫn các đơn vị giao dịch cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, chứng từ thanh toán; tuân thủ chế độ, quy trình nghiệp vụ, thời hạn hồ sơ chứng từ. 

Tính đến hết ngày 14/4/2023, số kiểm soát chi qua KBNN tỉnh đạt 9.694 tỷ đồng. Trong đó, số kiểm soát chi thường xuyên đạt 5.059 tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán; kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia đạt 1.035 tỷ đồng, bằng 12,5% kế hoạch. 

Cùng với đó, các hệ thống thanh toán điện tử tại đơn vị được duy trì hoạt động ổn định. Công tác đối chiếu, quyết toán số liệu với các ngân hàng thương mại được thực hiện kịp thời, số liệu chính xác, đáp ứng các nhu cầu chi trả, đảm bảo an toàn trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc. Đồng thời, phối hợp triển khai công tác lập báo cáo tài chính nhà nước theo quy định.