Kho bạc Nhà nước ban hành quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông

Thùy Linh

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ký Quyết định về việc ban hành Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản uỷ quyền của đơn vị sự dụng ngân sách (ĐVSDNS).

Kho bạc Nhà nước ban hành quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông. Ảnh: Thuỳ Linh.
Kho bạc Nhà nước ban hành quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, quy trình này quy định đối với thanh toán tự động khoản chi điện, nước của ĐVSDNS cho các nhà cung cấp dịch vụ có phối hợp thu hộ tiền điện, nước qua VietinBank theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS cho KBNN.

Cùng với đó, áp dụng với thanh toán tự động khoản chi cước dịch vụ viễn thông của ĐVSDNS cho Chi nhánh VNPT VinaPhone theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS cho KBNN.

Về nguyên tắc thực hiện, Quy trình nêu rõ, đơn vị KBNN có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của quy trình này.

Hệ thống tự động căn cứ vào văn bản ủy quyền thanh toán của ĐVSDNS và số dư tài khoản dự toán, tài khoản tiền gửi của đơn vị để định kỳ thanh toán tự động cho nhà cung cấp dịch vụ điện, nước và VNPT-Vinaphone theo đúng Bảng kê sử dụng dịch vụ trong tháng do VietinBank (thu hộ các khoản chi điện, nước) gửi KBNN, do VNPTVinaphone (đối với các khoản chi dịch vụ viễn thông) gửi KBNN.

Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) tự động kiểm tra số dư trên tài khoản của đơn vị. Giao dịch viên, lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị KBNN không phải ký phê duyệt trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và hệ thống TABMIS. Sau khi trích tài khoản của ĐVSDNS mở tại KBNN thành công, hệ thống sẽ tự động ký chữ ký số Kế toán trưởng toàn Ngành của hệ thống KBNN để báo nợ cho ĐVSDNS.

Quy trình nêu rõ, tất cả các giao dịch điện tử chuyển từ KBNN đến VNPT Vinaphone hoặc VietinBank và các giao dịch điện tử từ VNPT Vinaphone hoặc VietinBank đến KBNN phải được ký chữ ký số theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ điện/nước dùng thỏa thuận thu hộ các khoản chi điện, nước với VietinBank, KBNN có thông báo gửi đơn vị KBNN (để biết) và gửi ĐVSDNS để ĐVSDNS dùng ủy quyền cho KBNN trích nợ tự động.

Thời gian hệ thống tiếp nhận các Bảng kê của năm trước chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng trong tháng 1 năm hiện tại. Sau thời điểm đó, hệ thống sẽ dừng tiếp nhận các bảng kê của năm trước.

Các bảng kê của năm trước được thanh toán tự động từ dự toán của năm trước; trường hợp đến thời điểm tháng 1 năm hiện tại, dự toán năm trước đã hết thì hệ thống tự động gửi thông báo đến cho ĐVSDNS được biết và chủ động thanh toán từ các nguồn khác cho nhà cung cấp dịch vụ điện nước, VNPT-Vinaphone.