Tỉnh Lai Châu quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023

Yến Tâm

2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV. Ngay từ đầu năm, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 298/UBND-KTN ngày 02/02/2023 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.

UBND Tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công năm 2023.
UBND Tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công năm 2023.

Quản lý chặt chẽ các nguồn thu

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023.

Trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, UBND Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh bám sát tình hình thực tế, chủ động có giải pháp phù hợp bảo đảm cân đối trong điều hành nhiệm vụ thu ngân sách địa phương; tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2023 do tình hình thế giới tiếp tục diễn biễn phức tạp, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino dẫn đến thời tiết nắng nóng, hạn hán thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19, tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn thấp, làm cho tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, UBND Tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế tập trung việc quản lý chặt chẽ các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp; triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách, tập trung khai thác nguồn thu từ thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, kinh doanh vãng lai, xây dựng cơ bản, vận tải tư nhân, dịch vụ...

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triệt để tiết kiệm các khoản chi

UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, điều hành chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được giao; phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (bao gồm cả kế hoạch năm 2022 chuyển sang).

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, mua sắm trang thiết bị đắt tiền; chỉ đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành chính sách khi thật sự cần thiết và phải xác định có nguồn lực đảm bảo.

Cùng với đó, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thành phố để thực hiện cải cách tiền lương với tổng số kinh phí là 73.637 triệu đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh tiết kiệm được 30.430 triệu đồng, ngân sách cấp huyện tiết kiệm được 43.207 triệu đồng trong dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

UBND Tỉnh chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách ở các địa phương, đơn vị trong Tỉnh, đồng thời thông qua công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán năm 2022 và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm (nếu có).

Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, thông qua việc xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công, làm cơ sở thực hiện việc kiểm soát chi tiêu cũng như sử dụng tài sản công. Việc quản lý thu, chi và quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị cơ bản đảm bảo theo quy chế đã ban hành.

Đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố, 100% các đơn vị dự toán đã thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và gửi cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước theo quy định. Quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị được xây dựng theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước. Việc kiểm soát chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công của từng đơn vị đã góp phần tiết kiệm được kinh phí giao tự chủ của từng đơn vị, tạo thêm nguồn kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn và tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức.

Trên cơ sở thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Lai Châu đã quản lý, giám sát nghiêm túc các nguồn thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng quy định của Bộ Tài chính. Song song với đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương ở Lai Châu đã quyết tâm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên phạm vi toàn Tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội.