Kho bạc Nhà nước Lào Cai tập trung các nguồn thu đầy đủ, kịp thời

Khánh Chi

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đơn vị đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.

Tính đến ngày 07/11/2022, thực hiện thu NSNN đạt 8.301 tỷ đồng, bằng 112% dự toán Trung ương giao, bằng 83% dự toán HĐND Tỉnh giao.
Tính đến ngày 07/11/2022, thực hiện thu NSNN đạt 8.301 tỷ đồng, bằng 112% dự toán Trung ương giao, bằng 83% dự toán HĐND Tỉnh giao.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước trong 10 tháng năm 2022, KBNN Lào Cai cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp trên địa bàn.

Đơn vị cũng đã tích cực triển khai mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng trên địa bàn nhằm tăng cường phối hợp thu và ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước (NSNN) bằng tiền mặt, góp phần tập trung nhanh nguồn thu, thanh toán chi trả kịp thời cho NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ nhà nước và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Song song với nhiệm vụ trên, đơn vị tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong chi NSNN; Đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả của các đơn vị sử dụng ngân sách, kiên quyết từ chối thanh toán đối với những khoản chi không đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ quy định; ưu tiên giải quyết các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, tính đến ngày 07/11/2022, thực hiện thu NSNN đạt 8.301 tỷ đồng, bằng 112% dự toán Trung ương giao, bằng 83% dự toán HĐND Tỉnh giao.

KBNN Lào Cai cũng đã thực hiện kiểm soát chi 13.251 tỷ đồng, bằng 60% dự toán chi thường xuyên năm 2022. Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022 đạt 17.250 tỷ đồng, bằng 78% dự toán Tỉnh giao. Qua công tác kiểm soát chi, đơn vị đã từ chối thanh toán 4.472 món chi và yêu cầu các đơn vị bổ sung thủ tục cần thiết với tổng số tiền 706,4 triệu đồng.

Thời gian tới, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước, KBNN Lào Cai tiếp tục quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu NSNN trên địa bàn; tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư, đôn đốc thu hồi tạm ứng theo quy định; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công.

Đơn vị cũng sẽ chú trọng tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ điều hành NSNN của Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện công tác tổng kế toán nhà nước theo quy định; Phấn đấu hoàn thành việc tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước đúng thời hạn...

Đơn vị cũng sẽ chú trọng cải cách hành chính với mục tiêu hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm; triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp cải cách linh hoạt. Công bố, công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện các TTHC liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của KBNN.

Cùng với đó, tăng cường đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện quy định về khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với KBNN.

Song song với các nhiệm vụ trên, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ và thực hiện tốt các nhiệm vụ về an toàn bảo mật, quản trị hệ thống theo hướng dẫn. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và kiểm soát chi NSNN qua DVCTT, nhất là với các dự án chi đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần cải cách và đơn giản hóa các TTHC, tăng cường hiệu lực hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong hoạt động KBNN. Tăng cường đôn đốc, giám sát, đảm bảo tiếp nhận, xử lý kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các hồ sơ trên trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra,  KBNN Lào Cai đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị. Thực hiện nghiêm “Quy định kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kế toán tại hệ thống Kho bạc Nhà nước”; chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự, an toàn cơ quan.