Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Phạm Nga

Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Công chức, viên chức được phân công xử lý công việc đúng thẩm quyền đã góp phần kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng.
Công chức, viên chức được phân công xử lý công việc đúng thẩm quyền đã góp phần kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng.

Trong năm qua, nhiệm vụ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thực hiện tốt thông qua công tác tổ chức đào tạo, hướng dẫn và công tác kiểm tra. 

Nhờ đó, tính đến năm 2022, cả tỉnh đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Trong đó: 76 đơn vị phải áp dụng (22 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 09 Chi cục thuộc các sở, 11 UBND huyện, thành phố); 173 đơn vị khuyến khích áp dụng (21 đơn vị sự nghiệp công lập, 152 UBND xã, phường, thị trấn).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Lạng Sơn, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn góp phần hình thành phương pháp làm việc khoa học; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo đơn vị điều hành, chỉ đạo thực hiện công việc rõ ràng, thống nhất và công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, thông qua việc áp dụng Tiêu này, công chức, viên chức được phân công xử lý công việc đúng thẩm quyền đã góp phần kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân.

Về phía cơ quan, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, việc công bố của cơ quan có thẩm quyền chưa kịp thời dẫn tới khó khăn trong việc kịp thời xây dựng các quy trình và áp dụng vào thực tế.

Ban Chỉ đạo ISO tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị cấp dưới.