ISO 15189 giúp nâng cao năng lực, chất lượng phòng xét nghiệm

Nguyễn Hiền

Tiêu chuẩn ISO 15189 là hệ thống tiêu chuẩn giúp các phòng xét nghiệm y tế nâng cao năng lực quản lý về chất lượng cũng như tăng mức độ tin cậy trong kết quả xét nghiệm, chẩn đoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Là tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y tế, tiêu chuẩn ISO 15189 được xây dựng dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO 9001, ngoài ra bổ sung thêm các yêu cầu riêng về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực thử nghiệm y tế.

Hiện nay, phiên bản mới nhất được áp dụng của Tiêu chuẩn này là ISO 15189: 2012 (ban hành năm 2012 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 15189: 2007) và được Việt Nam chuyển thành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 15189: 2014. Đây là tiêu chuẩn để các phòng xét nghiệm áp dụng thực hiện cũng như để đánh giá chất lượng các phòng xét nghiệm.

Việc vận hành hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn này giúp các khoa xét nghiệm nâng cao tính chính xác, đảm bảo độ tin cậy, thúc đẩy việc thừa nhận kết quả giữa các cơ sở khám và điều trị bệnh nhân trên toàn quốc.

Tiêu chuẩn này được sử dụng khi phòng xét nghiệm y tế cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao năng lực kỹ thuật hoặc để được đánh giá công nhận theo VILAS hoặc tương đương. Trường hợp phòng xét nghiệm mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng thì cần áp dụng thêm tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để có một hệ thống quản tích hợp cả năng lực kỹ thuật và chất lượng dịch vụ của phòng xét nghiệm.

ISO 15189 bao gồm 15 yêu cầu về quản lý tương tự các yêu cầu về quản lý trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hay các yêu cầu về hệ thống quản lý trong ISO 9001:2008 và 8 yêu cầu kỹ thuật liên quan đảm bảo chất lượng trong hoạt động xét nghiệm như: năng lực, tay nghề cán bộ xét nghiệm; kiểm soát điều kiện môi trường; kiểm soát thiết bị xét nghiệm; công tác chuẩn bị trước khi xét nghiệm; kiểm soát quá trình thực hiện xét nghiệm…