Lạng Sơn hướng đến mục tiêu 100% UBND cấp xã áp dụng ISO 9001:2015

Lạng Sơn hướng đến mục tiêu 100% UBND cấp xã áp dụng ISO 9001:2015

Nhiệm vụ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thực hiện tốt thông qua công tác tổ chức đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra.
Triển khai thành công Đề án 996 về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Triển khai thành công Đề án 996 về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

2022 là một năm thực hiện thành công của Đề án 996, một năm xây dựng thành công về khung pháp lý, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo nguồn nhân lực để triển khai Đề án 996; về mô hình điểm xây dựng và áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; về so sánh liên phòng,…