Bộ Quốc phòng lên kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Phạm Nga

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Kế hoạch số 4408/KH-BQP về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.

Triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cần được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
Triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cần được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị cần được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, triển khai đồng bộ, thống nhất, tập trung vào thủ tục hành chính, các khâu yếu, mặt yếu của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Các cơ quan chức năng hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2019-2023 bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn tiếp theo kịp thời, phù hợp với tình hình của Bộ Quốc phòng.

Cũng theo nội dung kế hoạch, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống quản lý chất lượng có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị mình; kiểm soát quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về việc công bố sự phù hợp, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.