Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn xỉ phốt pho lò điện cho xi măng và bê tông

Nguyễn Hiền

Cần xem xét, sớm trình ban hành tiêu chuẩn quốc gia về xỉ phốt pho nghiền mịn làm phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông để có thể ứng dụng xỉ phốt pho vào thực tế.

Nghiên cứu để xử lý và tái sử dụng xỉ phốt pho vàng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông là một nhiệm vụ cấp bách cần.
Nghiên cứu để xử lý và tái sử dụng xỉ phốt pho vàng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông là một nhiệm vụ cấp bách cần.

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu, sử dụng xỉ phốt pho chưa được quan tâm nghiên cứu, chưa xây dựng tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật liên quan cho việc sử dụng xỉ làm phụ gia khoáng cho quá trình sản xuất xi măng và bê tông.

Hiện nay, lượng xỉ phát thải hàng năm chủ yếu vẫn được tồn trữ ở các bãi chứa; một phần nhỏ lượng xỉ được các nhà máy xi măng thu mua hoặc xuất khẩu, song khối lượng không đáng kể. Các phế thải xỉ từ công nghiệp sản xuất phốt pho vàng ở nước ta đang tạo áp lực lớn cho môi trường, và chiếm diện tích đất tồn chứa ngày càng lớn.

Do đó, việc nghiên cứu để xử lý và tái sử dụng xỉ phốt pho vàng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông là một nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện.

Năm 2021, Bộ Xây dựng đã giao Viện Vật liệu xây dựng làm cơ quan chủ trì “Nghiên cứu sử dụng và xây dựng tiêu chuẩn xỉ phốt pho lò điện cho xi măng và bê tông”.

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về sử dụng xỉ phốt pho cho sản xuất xi măng và bê tông trên thế giới và ở Việt Nam; khảo sát, đánh giá công nghệ sản xuất và tính chất của xỉ phốt pho lò điện, đơn vị đã xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia xỉ phốt pho lò điện nghiền mịn cho sản xuất xi măng và bê tông, Hướng dẫn sử dụng xỉ phốt pho làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông.

Đơn vị này kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, sớm trình ban hành tiêu chuẩn quốc gia về xỉ phốt pho nghiền mịn làm phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông để có thể ứng dụng xỉ phốt pho vào thực tế.

Do xỉ phốt pho có hoạt tính thủy lực tốt, khi sử dụng làm phụ gia khoáng nghiền mịn cho sản xuất xi măng, bê tông có giá trị kinh tế cao, không nên sử dụng loại xỉ này cho sản xuất các loại vật liệu xây dựng khác.