VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
 DATC phải thoái vốn trong 5 năm, kể từ khi đầu tư tại doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC phải thoái vốn trong 5 năm, kể từ khi đầu tư tại doanh nghiệp

Trong thời hạn 5 năm kể từ khi chính thức trở thành cổ đông tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối thông qua tái cơ cấu, Công ty TNHH Một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phải thực hiện thoái vốn.

8 nguyên tắc chung trong quy chế tài chính của DATC

Từ ngày 15/9/2021, DATC áp dụng Quy chế tài chính mới

DATC bán cổ phần tại Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường thủy

Phát huy sứ mệnh “bà đỡ” cho doanh nghiệp của DATC

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 62/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy chế tài chính của DATC. Quy chế tài chính được ban hành kèm theo Thông tư số 62/2021/TT-BTC bên cạnh việc nêu nguyên tắc chung, DATC được xác lập quyền sở hữu, quyền quản lý và sử dụng đối với nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận; Thực hiện quản lý, sử dụng và hạch toán theo dõi các khoản nợ và tài sản theo quy định tại quy chế này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Mỗi khoản nợ mua của DATC (theo thỏa thuận hoặc chỉ định) được xác định là một loại hàng hóa, DATC có trách nhiệm tổ chức hạch toán, theo dõi từng khoản nợ mua.

Đối với các khoản nợ và tài sản tiếp nhận từ các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu hoặc tiếp nhận theo chỉ định của cấp có thẩm quyền, sau khi tiếp nhận, DATC quản lý, theo dõi ngoài báo cáo tình hình tài chính và xử lý theo quy định của pháp luật và quy chế này.

Việc chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu được thực hiện theo phương án đã thỏa thuận (bằng văn bản) với cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, phù hợp quy định của pháp luật về sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp khác, việc chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận với chủ sở hữu doanh nghiệp.

Việc sử dụng các khoản nợ và tài sản để góp vốn theo nguyên tắc có hiệu quả trên cơ sở phương án mua, xử lý nợ và tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Các tài sản (không bao gồm nợ) trước khi góp vốn phải được xác định lại giá trị bởi các tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, mua, bán, xử lý nợ và tài sản theo chỉ định của cấp có thẩm quyền, DATC triển khai thực hiện trên cơ sở phương án phù hợp với ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và quy định tại điều lệ của DATC.

DATC không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có vốn góp chi phối của DATC thông qua tái cơ cấu nợ theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp.

Trong thời hạn 5 năm kể từ khi chính thức trở thành cổ đông tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối thông qua tái cơ cấu, DATC phải thực hiện thoái vốn.

Trường hợp quá thời hạn 5 năm mà DATC chưa thực hiện thoái vốn, DATC báo cáo nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý để Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến bằng văn bản. 

Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021. Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BTC ngày 4/6/2021 về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM