VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tiếp tục hỗ trợ về tài chính để doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã giúp năng lực quản lý của các DN Việt Nam nâng lên rõ rệt

Tiếp tục hỗ trợ về tài chính để doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

Các doanh nghiệp (DN) tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021–2030 sẽ tiếp tục được hỗ trợ về tài chính.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng

Một thập kỷ thay đổi nhận thức của doanh nghiệp trong nâng cao năng suất chất lượng

Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa của DN Việt Nam đến năm 2020” sau 10 năm triển khai đã đạt những kết quả rất tích cực. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã giúp năng lực quản lý của các DN Việt Nam được nâng lên rõ rệt, đảm bảo cho sự phát triển và hội nhập thành công của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để tiếp tục hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Chương trình đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó có số DN được hỗ trợ các giải pháp nâng cao NSCL hàng năm tăng từ 10-15% (số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho DN tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2011-2020); có ít nhất 100 DN được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và DN trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; Đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào DN. Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ DN tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, điều hành hoạt động của Chương trình; Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, bổ sung cơ chế quản lý tài chính để thực hiện Chương trình nếu cần thiết.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Dự thảo Thông tư quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Dự thảo nêu rõ, ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí đối với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Ngân sách nhà nước hỗ trợ các DN đáp ứng đủ điều kiện tham gia Chương trình 1322 theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

Dự thảo quy định rõ về nội dung và mức chi để thực hiện công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; chi đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; chi tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình; Hỗ trợ DN áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; tham gia các chương trình đào tạo của quốc tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM