Tại sao nên có quy chế hoạt động trong công ty cổ phần?

Công ty Luật PLF

Với các đặc điểm riêng biệt của công ty cổ phần, bên cạnh Điều lệ công ty, quy chế đóng vai trò là một công cụ hữu ích để quản lý các hoạt động nội bộ đối với loại hình công ty cổ phần.

Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn

Quy chế trong doanh nghiệp được hiểu là văn bản quy định các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý nội bộ của doanh nghiệp như các chính sách quản trị, chế độ nhân sự hay phân cấp quyền hạn của các bộ phận trong công ty.

Pháp luật Việt Nam tuy không bắt buộc các doanh nghiệp phải ban hành quy chế trong công ty, nhưng trên thực tế tính pháp lý của các quy chế này vẫn được pháp luật thừa nhận.

Vai trò của quy chế trong công ty cổ phần

Đối với loại hình công ty cổ phần, khó khăn đối với doanh nghiệp đến từ hoạt động quản lý công ty. Nguyên nhân là do công ty cổ phần có số lượng thành viên tham gia góp vốn và cùng kinh doanh tương đối lớn. Vì vậy, ban hành quy chế có thể là xem một giải pháp hữu ích trong việc điều hành bộ máy doanh nghiệp bên cạnh Điều lệ công ty.

Khác với Điều lệ công ty, pháp luật không quy định về nội dung và hình thức bắt buộc đối với quy chế. Vì vậy, doanh nghiệp có thể linh hoạt xây dựng các quy chế riêng phù hợp với văn hóa cũng như cách thức vận hành của công ty, nhưng không được trái với Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

Mặt khác, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và không hạn chế số lượng thành viên mua cổ phần để góp vốn. Vì vậy, quy chế sẽ đóng vai trò giúp các cổ đông góp vốn hay cổ đông sáng lập để điều hành công ty với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp.

Nội dung của quy chế trong công ty cổ phần

Về nguyên tắc, quy chế trong doanh nghiệp được xây dựng căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và một số các văn bản pháp luật có liên quan đến ngành, nghề hoạt động của công ty.

Các công ty cổ phần có thể lựa chọn hình thức xây dựng một quy chế chung với tất cả các quy định liên quan đến quản trị nội bộ hoặc tách ra thành các quy chế nhỏ và cụ thể đối với từng phòng ban. Nội dung cần thiết thường được quy định trong các quy chế của công ty cổ phần bao gồm:

- Quy định chung về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty;

- Quy định cụ thể về các hoạt động nội bộ như trình tự, thủ tục triệu tập họp và biểu quyết; tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; trình tự, thủ tục lựa chọn cán bộ quản lý; quy trình phối hợp hoạt động giữa các phòng ban trong công ty; …

- Quy định về hành chính, nhân sự như quy chế về công tác; quy chế về lương và trợ cấp; quy chế khen thưởng và kỷ luật; quy chế về quản lý tài chính và kiểm toán; …

- Các nội dung cụ thể khác có liên quan đến hoạt động quản trị nội bộ công ty.