Tăng cường các biện pháp quản lý để chống thất thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Thùy Linh

Để chống thất thu ngân sách đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế rà soát đối tượng tại địa bàn để tránh bỏ sót hộ, tổ chức khảo sát doanh thu và các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh thực tế của hộ kinh doanh.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ và phối hợp chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, ngành Thuế đã từng bước thực hiện hiệu quả công cuộc chuyển đổi số, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong công tác quản lý thuế nhằm tiết giảm thời gian, giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương.

Trong năm 2024, nhằm tiếp tục tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị các cục thuế tiếp phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan (Tài chính, Ngân hàng, Công thương, Quản lý thị trường, Công an, Thông tin truyền thông, ...) trên địa bàn và chỉ đạo các chi cục thuế triển khai rà soát đối tượng tại địa bàn để tránh bỏ sót hộ, tổ chức khảo sát doanh thu và các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh thực tế của hộ kinh doanh.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ các bước về quản lý hộ kinh doanh theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, trong đó chú trọng các ngành nghề trọng điểm của hộ kinh doanh tại địa bàn. Từ đó có cơ sở điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh đảm bảo sát thực tế.

Đồng thời, xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đảm bảo đưa vào diện quản lý đầy đủ các hộ kinh doanh thực tế hoạt động trên địa bàn, tránh thất thu về đối tượng và doanh thu kinh doanh. Trong đó, tập trung vào các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình quản lý, công khai, minh bạch thông tin quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh.

Cơ quan thuế các cấp cũng cần tăng cường công tác đôn đốc thu các khoản thuế, phí, lệ phí đối với hộ kinh doanh, đảm bảo 100% số thuế, phí, lệ phí được nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Trong công tác rà soát, chuẩn hoá thông tin đăng ký thuế, Tổng cục Thuế cũng đề nghị các cục thuế tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế đẩy mạnh việc rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế cá nhân trong đó có thông tin của chủ hộ kinh doanh để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.