Tăng cường kiểm soát các khoản chi từ ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Hoàng Oanh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Hoạt động giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.
Hoạt động giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Quy định rõ hơn nguyên tắc kiểm soát, thanh toán

Dự thảo Thông tư quy định quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN (bao gồm cả chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp, chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên).

Đồng thời, hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN trên Trang thông tin dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Cụ thể, các khoản chi thường xuyên NSNN được cấp có thẩm quyền giao dự toán NSNN hàng năm có hợp đồng với giá trị từ 200 triệu đồng trở lên được thực hiện và thanh toán từ 02 năm ngân sách trở lên.

Các khoản chi đầu tư được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn hàng năm có hợp đồng với giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên; trong đó, bao gồm các Hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng PPP) có phần vốn nhà nước tham gia trong dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể nguyên tắc kiểm soát, thanh toán qua KBNN như sau: Tất cả các khoản chi NSNN đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán hàng năm đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứng trước), có hợp đồng theo quy định phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua KBNN.

Theo đó, mọi khoản chi NSNN được hạch toán bằng đồng Việt Nam theo niên độ ngân sách và mục lục NSNN. Các khoản chi bằng ngoại tệ được quy đổi và hạch toán bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định để hạch toán chi NSNN tại thời điểm phát sinh.

Cùng với đó, việc chi NSNN thực hiện theo nguyên tắc thanh toán trực tiếp từ KBNN cho người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

Trường hợp một số khoản chi chưa có đủ điều kiện thực hiện việc thanh toán trực tiếp từ KBNN, đơn vị sử dụng ngân sách được tạm ứng kinh phí để chủ động chi theo dự toán được giao, sau đó đơn vị thanh toán với KBNN theo đúng quy định Thông tư này.

Yêu cầu tuân thủ quy định về giao dịch điện tử

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, các khoản chi tạm ứng và thanh toán bằng tiền mặt phải đúng theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN và Thông tư số 136/2018/TT của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2017/TT-BTC (Thông tư số 136/2018/TT-BTC).

Trường hợp thực hiện qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, việc kiểm soát, thanh toán của KBNN phải tuân thủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN theo quy định tại Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị định số /2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

Quy trình kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước

Tại dự thảo Thông tư này, Bộ Tài chính cũng quy định về hình thức kiểm soát, thanh toán qua KBNN. Theo đó, KBNN thực hiện thanh toán trước, kiểm soát sau hoặc kiểm soát trước, thanh toán sau.

Đối với quy trình kiểm soát thanh toán, trong trường hợp giao dịch trực tiếp tại KBNN thì KBNN sẽ tiếp nhận, kiểm soát, thanh toán theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp khoản chi đảm bảo đúng nội dung quy định, KBNN làm thủ tục thanh toán cho người thụ hưởng theo đề nghị của đơn vị sử dụng NSNN. Đồng thời, gửi đơn vị một liên chứng từ giấy (chứng từ báo Nợ) để xác nhận đã thực hiện thanh toán hoặc gửi 1 liên báo "Có" cho đơn vị (nếu đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại KBNN).

Trong trường hợp khoản chi không đảm bảo đúng nội dung quy định, KBNN lập thông báo từ chối thanh toán khoản chi NSNN (trong đó nêu rõ lý do từ chối) bằng văn bản giấy gửi đơn vị.

Đối với trường hợp thực hiện qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, dự thảo nêu rõ đơn vị sử dụng NSNN lập, ký số theo quy định và gửi hồ sơ kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.

Trường hợp khoản chi đảm bảo đúng nội dung quy định, KBNN gửi chứng từ báo Nợ cho đơn vị qua Trang thông tin dịch vụ công trực tuyến của KBNN để xác nhận đã thực hiện thanh toán. Trường hợp khoản chi không đảm bảo đúng nội dung quy định, KBNN gửi thông báo từ chối thanh toán khoản chi NSNN (trong đó nêu rõ lý do từ chối) cho đơn vị qua Trang thông tin dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Các khoản chi thường xuyên NSNN được cấp có thẩm quyền giao dự toán NSNN hàng năm có hợp đồng với giá trị từ 200 triệu đồng trở lên được thực hiện và thanh toán từ 02 năm ngân sách trở lên; Các khoản chi đầu tư được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn hàng năm có hợp đồng với giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên; trong đó, bao gồm các Hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng PPP) có phần vốn nhà nước tham gia trong dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư...