Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Thùy Linh

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa kí ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống KBNN.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Bắc Ninh. Ảnh: Thuỳ Linh.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Bắc Ninh. Ảnh: Thuỳ Linh.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị trong hệ thống KBNN đã nghiêm túc triển khai thực hiện và có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành công việc, qua đó góp phần tạo nên sự thông suốt, thuận lợi đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi giao dịch với KBNN. Kết quả đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng phục vụ của hệ thống KBNN trong những năm qua đều đạt trên 94,5%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ triển khai một số đề án, chính sách chưa đạt yêu cầu; việc trả lời những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của KBNN địa phương và tham gia ý kiến với các đơn vị liên quan đôi lúc còn chậm, nội dung chung chung, không rõ quan điểm; công tác chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo đơn vị chưa thực sự quyết liệt, thiếu kiểm tra, đôn đốc; một số công chức có biểu hiện gây nhũng nhiễu, phiền hà, có thái độ, hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức công vụ khi giao dịch với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Những tồn tại, hạn chế nêu trên cần phải được nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục trong toàn hệ thống.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống KBNN, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN thường xuyên phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các  quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đặc biệt là Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 1/3/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 1/3/2023 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu các đơn vị bám sát chương trình công tác của hệ thống KBNN, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị theo hướng phân công cụ thể đến từng công chức, gắn với thời gian thực hiện và kết quả hoàn thành; chú trọng phân định, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng công chức có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của công chức giữ chức vụ lãnh đạo các cấp để làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành công việc. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy trình, nội quy của cơ quan, đơn vị đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, công khai, minh bạch, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và đúng với quy định của pháp luật.

Một nhiệm vụ quan trọng mà các đơn vị phải thực hiện đó là đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học và hiệu quả. Tăng tính chủ động trong quá trình giải quyết công việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh công việc. Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; nội quy, quy chế của cơ quan; 10 điều kỷ luật của Ngành và Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN.

Toàn hệ thống KBNN cũng phải đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của KBNN. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công chức KBNN có thái độ hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ và hoạt động quản trị nội bộ nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ công của KBNN, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng giao dịch, về thực hiện văn hóa công sở. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, có thái độ nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do quan liêu trong quản lý, thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.