8 tháng, Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi vốn đầu tư công đạt 41,8% kế hoạch

Thùy Linh

Tính đến hết tháng 8/2023, tổng vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 đã được giải ngân thông qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) là hơn 295,6 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch năm 2023.

Hết tháng 8, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 ước là 295.684,8 tỷ đồng.
Hết tháng 8, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 ước là 295.684,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của KBNN, trong công tác chi thường xuyên, tính đến ngày 31/8/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 622.347 tỷ đồng, bằng 52,5% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Còn đối với chi đầu tư, tính đến hết ngày 31/8/2023, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 ước là 295.684,8 tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (707.044,2 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán ước là 286.128 tỷ đồng (bằng 42,1% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 39,4% kế hoạch vốn đầu tư công); Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận ước là 9.556,9 tỷ đồng (bằng 34,2% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, KBNN vừa có công văn yêu cầu Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo các Phòng Kiểm soát chi thuộc KBNN tỉnh và KBNN các huyện trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Công điện số 749/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư công.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 589/CT-KBNN của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

KBNN yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để đẩy mạnh giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN và kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án.

Bên cạnh đó, tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ trong thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời, cấp bách nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.