Ngành Hải quan:

Tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước

Huy An

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Chỉ thị số 479/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.

Lực lượng hải quan tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan.
Lực lượng hải quan tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan.

Chỉ thị số 479/CT-TCHQ nêu rõ, năm 2023, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu NSNN là 425.000 tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách năm 2023 được xây dựng trên cơ sở dự kiến các chi tiêu kinh tế như: Tốc độ tăng trưởng GDP 6 - 6,5%; giá dầu thô 70 USD/thùng; kim ngạch xuất khẩu tăng từ 8% - 9%; kim ngạch nhập khẩu tăng từ 7% - 8%.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Cụ thể, các đơn vị quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 12/1/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023; Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Qua đó, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa.

Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn với nâng cao hiệu quả của quản lý trong quá trình thực thi công vụ. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2030 hướng tới mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước phát triển, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số với mô hình hải quan thông minh.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các đơn vị tập trung nguồn lực cải cách thể chế pháp luật về hải quan theo hướng hiện đại, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, phù hợp với các cam kết quốc tế và định hướng phát triển hải quan. 

Triển khai các đề án, chương trình công tác trọng tâm năm 2023 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, đặc biệt là các đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN theo hướng xử lý tập trung.

Đẩy mạnh và tạo chuyển biến căn bản trong chuyển đổi số ngành Hải quan với trọng tâm là triển khai Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số, trong đó ưu tiên triển khai Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động nghiệp vụ hải quan giai đoạn trong thông quan.

Tăng cường chống thất thu qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2023...

Bên cạnh các nội dung trên, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu, các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tăng cường kiểm tra nội bộ và tự kiểm tra nội bộ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra nội bộ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi đơn vị, tổ chức, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Hải quan...

Cùng với đó, các đơn vị theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện để phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức làm việc qua loa, chiếu lệ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao hoặc có sai phạm trong công tác nghiệp vụ.