Tập trung thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp

Nguyễn Hiền

Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực, nền tảng giúp doanh nghiệp tăng năng suất.

Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030.

Quyết định này đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phát triển hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và các tổ chức hỗ trợ hoạt động năng suất; đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về năng suất; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế.

Liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết đặt mục tiêu “Hằng năm, có khoảng 25-30% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo”.

Cùng với đó, Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Quyết định số 712/QĐ-TTg) tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sự quan tâm đã được chuyển hướng từ “năng suất chất lượng” sang “năng suất”.

Quyết định đã đặt mục tiêu “hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Tiếp nối Quyết định 712/QĐ-TTg, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Như vậy, cho đến nay, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực, nền tảng giúp doanh nghiệp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc ban hành khá đầy đủ các cơ chế, chính sách đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường trong nước và quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã và đang tham gia nhiều các hiệp định thương mại tự do.